ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα  της Νέας Δεξιάς στηρίζεται σε τρεις κύριους άξονες:

-την προστασία του περιβάλλοντος
-την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων τόσο για το Δημόσιο όσο και για του ιδιώτες
-την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα χρήματα για την υλοποίηση του προγράμματός μας μπορούν να βρεθούν:

  • από τα υπερπλεονάσματα της κυβέρνησης (μέσω ΠΔΕ) δημιουργώντας χιλιάδες άμεσες  θέσεις εργασίας (τα οποία σήμερα ξοδεύονται σε επιδόματα που αυξάνουν ελάχιστα την κατανάλωση)
  • Από τα ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ)
  • Από δανειοδότηση της ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων .Είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση για τη γεωργία και την κτηνοτροφία  γιατί οι δόσεις μπορούν να επιμεριστούν στους ωφελούμενους χρήστες των έργων υποδομής 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

-Κατασκευή μικρών φραγμάτων και υδροταμιευτήρων με παράλληλη κατασκευή κλειστών δικτύων διανομής του αρδευτικού ύδατος.
Επιτυγχάνεται η άρδευση μεγαλύτερων περιοχών με μετατροπή όλων των  αγροτεμαχίων σε αρδευόμενα. Μ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται  η σταδιακή κατάργηση των γεωτρήσεων το οποίο πέρα από την προστασία των υπόγειων υδάτων επιφέρει  και τεράστια οικονομικά οφέλη για τους χρήστες  λόγω  κατακόρυφης μείωσης κοστολογίου (κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού γεώτρησης)

-Πλήρης αξιοποίηση του νερού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικού καθαρισμού) αλλά και της  λυματολάσπης  (φυσικό λίπασμα).  Έτσι περιορίζεται και η χρήση χημικών λιπασμάτων καθώς το επεξεργασμένο νερό περιέχει φώσφορο και άζωτο και ουσιαστικά πετυχαίνεται υδρολίπανση 

-Αντικατάσταση των ανοικτών αγωγών διανομής ύδατος (κανάλια, διώρυγες) με υπόγειους  κλειστούς αγωγούς

-Επιχορήγηση των ιδιωτών για χρησιμοποίηση της στάγδην άρδευσης (σταγόνα)

-Χρηματοδότηση   νέων καλλιεργειών ανά περιοχή  ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της (επάρκεια νερού, κλιματολογικές συνθήκες, ποιότητα εδαφών) και σταδιακή απομάκρυνση από τις παραδοσιακές μονοετείς καλλιέργειες, κάποιες από τις οποίες είναι υπερβολικά υδροβόρες  (πχ βαμβάκι)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

-Κατασκευή κτηνοτροφικών περιοχών στα πρότυπα βιομηχανικών περιοχών. Θα περιλαμβάνονται όλες οι υποδομές δικτύων ΟΚΩ και επιπλέον μονάδα ΣΥΘΕ (συμπαραγωγή θερμικής ηλεκτρικής ενέργειας) για την αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων. Επιτυγχάνεται έτσι ο πλήρης έλεγχος και αξιοποίηση   των υγρών και στερεών αποβλήτων των  μονάδων αυτών αποφεύγοντας παράλληλα φαινόμενα ρύπανσης του εδάφους και της ατμόσφαιρας .

Το κυριότερο πλεονέκτημα της παραπάνω πρότασης όμως είναι το οικονομικό όφελος που αποκομίζει ο υποψήφιος επενδυτής γλιτώνοντας χρόνο και χρήμα για τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας. Είναι γνωστά σε όλους τα τεράστια ποσά που απαιτούνται για τη σύνδεση με τα δίκτυα ΟΚΩ (ηλεκτρική ενέργεια, νερό) όπως και τα πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα που χρειάζονται για τις απαιτούμενες  άδειες  από τις αρμόδιες υπηρεσίες (χρήση γης, δασαρχείο, αρχαιολογία, πολεοδομία, δήμος κλπ)   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

-Παροχή φορολογικών κινήτρων στις βιομηχανίες για την εναρμόνισή τους με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα.

-Προώθηση της έρευνας στα πανεπιστήμια με στόχο την  ανάπτυξη νέων προϊόντων που θα στηρίζονται στην ανακύκλωση. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση των βιομηχανιών παραγωγής δομικών υλικών  οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν τον τεράστιο όγκο  των στερεών οικοδομικών αποβλήτων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

-Ενίσχυση της χρηματοδότησης μέσω ΠΔΕ του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ» για τα νοικοκυριά και αύξηση του ποσοστού επιδότησης   σε συνάρτηση με την παλαιότητα  των κατοικιών

-Άμεση ενεργειακή θωράκιση όλων των δημοσίων κτιρίων με προτεραιότητα στα σχολεία και τα νοσοκομεία. Τα χρήματα που θα δαπανηθούν αντιστοιχούν στην ενεργειακή κατανάλωση των παραπάνω κτιρίων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα)  4-5 ετών.

-Κατασκευή δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων καθώς και χώρων πρασίνου μέσα στις πόλεις με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της μείωσης των εκπομπών ρύπων. Ενδεικτικά αναφέρεται η παραχώρηση των παλαιών στρατοπέδων που βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό στην τοπική αυτοδιοίκηση αποκλειστικά για την κατασκευή χώρων πρασίνου και αναψυχής

-Ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων για τη δημιουργία κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών με μακροπρόθεσμο στόχο την κατάργηση των ΧΥΤΑ  (χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και τη δημιουργία μόνο ΧΥΤΥ (χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων)

-Συνεχείς διαφημιστικές καμπάνιες και ενημερώσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης στην πηγή, δηλαδή στους κάδους απορριμμάτων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

-Εκπόνηση τοπικών σχεδίων πρόληψης δασικών πυρκαγιών ανά δήμο
 
-Αναδιοργάνωση, στελέχωση και χρηματοδότηση των δασικών υπηρεσιών για την ορθολογική διαχείριση των δασικών πόρων της χώρας

 -Αντιπλημμυρική  θωράκιση  των αστικών περιοχών με την κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων υποδομής

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η ανάπτυξη  προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης  είναι απαραίτητα για τη δημιουργία οικολογικής συνείδησης στους μικρούς μαθητές. Ενδεικτικά αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:

-Μαθήματα για την αξία της ανακύκλωσης η οποία και πρέπει να γίνει τρόπος ζωής για όλους

-Μαθήματα για την αξία του εθελοντισμού με στόχο τη δημιουργία ενεργών πολιτών (δενδροφυτεύσεις, πρόληψη δασικών πυρκαγιών)

-Προώθηση μέσα από το σχολείο  της χρήσης του ποδηλάτου και των ΜΜΜ