ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΣΤ" - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39: ΕΡΜΗΝΕΙΑ

α. Όπου στο παρόν Καταστατικό αναφέρεται η λέξη «εγγράφως» ή «γραπτώς», προκειμένου περί υποβολής αιτήσεων, καταστάσεων, αναφορών, εκθέσεων, πρακτικών, τότε νοείται ως έγκυρη και η υποβολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλεομοιοτυπία.

β. Σε περιπτώσεις άρθρων του Καταστατικού, που επιδέχονται περισσότερες της μιας διαφορετικές ερμηνείες, λαμβάνεται ως σωστή η ερμηνεία που δίδει το Εθνικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 40: ΕΦΑΡΜΟΓΗ

α. Το παρόν Καταστατικό εφαρμόζεται από όλα τα μέλη του κόμματος, Εγγεγραμμένα και Τακτικά, τα οποία με την αίτηση εγγραφής τους, αποδέχονται τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του Καταστατικού και την πιστή εφαρμογή των επιβαλλομένων, από τα άρθρα του, υποχρεώσεων.

β. Για περιπτώσεις που δεν έχουν προβλεφθεί από το παρόν
καταστατικό, αποφασίζει ο Πρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 41: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το πολιτικό κόμμα επιτρέπεται να διαβιβάζει σε μέλη, στοιχεία άλλων μελών ή «φίλων», ακόμη κι αν δεν διατηρεί επαφή με αυτά, προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας, χωρίς να απαιτείται η ειδική προς τούτο συγκατάθεση των μελών ή «φίλων» του κόμματος .

ΑΡΘΡΟ 42: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

α. Το παρόν τροποποιεί το αρχικώς κατατεθέν στις 13 Μαΐου 2016 και συνοδεύεται από πρακτικό αποτελεσμάτων εκλογής Προέδρου του 1ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος της 21ης Απριλίου 2019 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”

β. Επίσης συνοδεύεται από απόσπασμα πρακτικών του συνεδρίου και την ομόφωνη έγκρισή του από το Συνέδριο του κόμματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ”

γ. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος μπορεί να γίνει κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Συμβουλίου προς την Κεντρική Επιτροπή, η οποία εισηγείται στο Συνέδριο που είναι το μόνο αρμόδιο να εγκρίνει τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Αθήνα, 3η Μαΐου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΓΑΡΟΥΦΑΗΛ (ΦΑΗΛΟΣ) Μ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Το από 21/4/2019 Απόσπασμα Πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής του 1ου Τακτικού Συνεδρίου μας που αφορά την εκλογή μου ως Προέδρου.

«Β» Το από 21/4/2019. Απόσπασμα πρακτικών του 1ου Συνεδρίου του κόμματός μας με το οποίο εγκρίνονται οι τροποποιήσεις του κατατεθέντος ενώπιον Σας στις 13/6/2019 , αρχικού καταστατικού μας .

«Γ» Έγγραφη δήλωση συγκατάθεσης υποκειμένου για πολιτική επικοινωνία