ΚΕΦΑΛΑΙΟ "Ε" - ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΡΘΡΟ 34: ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

α. Κατά την προεκλογική περίοδο όλα τα όργανα και μέλη του κόμματος εργάζονται με όλες τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτουν για την επιτυχή και την όσο το δυνατόν ισχυρότερη εκπροσώπηση του κόμματος στη Βουλή των Ελλήνων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

β. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού τα Περιφερειακά Συμβούλια και οι υπαγόμενες σε αυτά Τοπικές Οργανώσεις, πρέπει να προγραμματίζουν εγκαίρως την προβολή των πολιτικών θέσεων και πολιτικού προγράμματος του κόμματος, στα τοπικά ΜΜΕ και στην τοπική κοινωνία.

γ. Οι υποψήφιοι βουλευτές του κόμματος:

1/ Επιδιώκουν με κάθε πρόσφορο μέσο να προβάλλουν το κόμμα και την υποψηφιότητά τους, χωρίς να δίνουν την εικόνα ότι ανταγωνίζονται τους συνυποψήφιους τους στην ίδια εκλογική περιφέρεια, αλλά να προάγουν την εικόνα του ομαδικού πολιτικού αγώνα.

2/ Συνοδεύουν τον Πρόεδρο του κόμματος κατά τις επισκέψεις, εμφανίσεις του στην εκλογική τους περιφέρεια

3/ Υποβάλλουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο της εκλογικής τους περιφέρειας, σχετική αίτηση επιθυμίας να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Οι αιτήσεις με τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων, προωθούνται στην Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Βουλευτών (ΕΕΥΒ).

ΑΡΘΡΟ 35: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

α. Η πολιτική θέση του κόμματος είναι ότι η στήριξη που παρέχουν τα κόμματα σε υποψηφίους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, δημιουργεί ενίοτε πελατειακές σχέσεις μεταξύ δημοτών και υποψηφίων και ως εκ τούτου το κόμμα πιστεύει ότι οι δημότες θα πρέπει να εκλέγουν τους έντιμους, ικανούς και εργατικούς συμπολίτες τους, ανεξαρτήτως κομματικών καταβολών. Υπό το πνεύμα αυτό, επαφίεται στις διοικούσες επιτροπές των Τοπικών Οργανώσεων να προτείνουν τους υποψηφίους που θα στηρίξει το κόμμα. Εξαίρεση αποτελούν οι δήμοι Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, όπου οι υποψήφιοι δήμαρχοι επιλέγονται από τον Πρόεδρο του κόμματος.

β. Οι υποψήφιοι περιφερειάρχες αποφασίζονται από τον Πρόεδρο, κατόπιν γνωμοδότησης του Εθνικού Συμβουλίου, μετά από διαβούλευση με τα Περιφερειακά Συμβούλια

ΑΡΘΡΟ 36: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ (ΕΕΥΒ)

α. Συγκροτείται εγκαίρως πριν τις εκλογές και αποτελείται από τον Α’ Αντιπρόεδρο του κόμματος που προεδρεύει, τον Γ.Γ και τον τομεάρχη του Τομέα Οργάνωσης και εισηγείται στον Πρόεδρο για τους υποψήφιους βουλευτές του κόμματος.

β. Η τελική επιλογή των υποψηφίων βουλευτών και ευρωβουλευτών γίνεται από τον Πρόεδρο του κόμματος, λαμβανομένων υπ’ όψιν των προτάσεων, των Περιφερειακών Συμβουλίων του κόμματος και της ΕΕΥΒ χωρίς αυτές να είναι δεσμευτικές.

ΑΡΘΡΟ 37: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (ΕΕΚΑ)

α. Συγκροτείται εγκαίρως πριν τις εκλογές με απόφαση του Προέδρου και αποτελείται από τον Α’ Αντιπρόεδρο του κόμματος τον Γ.Γ, τον Εκπρόσωπο Τύπου και τον τομεάρχη του Τομέα Οργάνωσης.

β. Αποφασίζει για τον τόπο και χρόνο δημιουργίας εκλογικών κέντρων και περιπτέρων, κατόπιν προτάσεων που υποβάλλουν τα Περιφερειακά Συμβούλια.

γ. Εγκρίνει τις συγκεντρώσεις, ομιλίες, εμφανίσεις και επισκέψεις του Προέδρου και των υποψηφίων βουλευτών επικρατείας και ευρωβουλευτών στις εκλογικές περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας, κατόπιν προτάσεων και προγραμματισμού από τα Περιφερειακά Συμβούλια.

δ. Αναθέτει στον Τομέα Οργάνωσης του κόμματος την εκτύπωση και έγκαιρη προώθηση των ψηφοδελτίων του κόμματος, στις κατά τόπους αρμόδιες αρχές και στα Περιφερειακά Συμβούλια.

ΑΡΘΡΟ 38: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΚΟ)

α. Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ανήκουν όλοι οι εν ενεργεία βουλευτές και ευρωβουλευτές του κόμματος.

β. Της κοινοβουλευτικής ομάδας ηγείται ο Πρόεδρος του κόμματος.

γ. Συνεδριάζει μία φορά τον μήνα και τις συνεδριάσεις της δύνανται να παρακολουθούν και τα τακτικά μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος.

δ. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, ο Πρόεδρος ορίζει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος και τον γραμματέα της ΚΟ, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών της.

ε. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΚΟ φυλάσσονται από την Γραμματεία του κόμματος σε ειδικό φάκελο.

στ. Η ΚΟ είναι υπεύθυνη για την παραγωγή και προώθηση του κοινοβουλευτικού έργου του κόμματος, οπότε οποιαδήποτε ενέργεια βουλευτών του κόμματος, που έχει σχέση με κοινοβουλευτικό έργο, θα πρέπει άμεσα να κοινοποιείται στο Γραφείο Τύπου ώστε να τυγχάνει της μέγιστης προβολής στα ΜΜΕ και διαδίκτυο.

ζ. Η ΚΟ οφείλει να συνεισφέρει στα έξοδα λειτουργίας του κόμματος το 10% της ακαθάριστης βουλευτικής αποζημίωσης Εθνικού ή Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Αθήνα, 3η Μαΐου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΓΑΡΟΥΦΑΗΛ (ΦΑΗΛΟΣ) Μ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Το από 21/4/2019 Απόσπασμα Πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής του 1ου Τακτικού Συνεδρίου μας που αφορά την εκλογή μου ως Προέδρου.

«Β» Το από 21/4/2019. Απόσπασμα πρακτικών του 1ου Συνεδρίου του κόμματός μας με το οποίο εγκρίνονται οι τροποποιήσεις του κατατεθέντος ενώπιον Σας στις 13/6/2019 , αρχικού καταστατικού μας .

«Γ» Έγγραφη δήλωση συγκατάθεσης υποκειμένου για πολιτική επικοινωνία