ΚΕΦΑΛΑΙΟ "Δ" - ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΘΡΟ 21: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Σε αυτό υπάγεται η Γραμματεία του Κόμματος, το προσωπικό του κόμματος και ο υπεύθυνος ασφαλείας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού και εγκαταστάσεων του κόμματος, την ασφάλεια των εκλογικών κέντρων και περιπτέρων, των πολιτικών συγκεντρώσεων, συνεδρίων, περιφρούρηση πορειών, και λοιπά συναφή θέματα, πάντοτε σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Ο Διευθυντής των Γραφείων Κεντρικής Διοίκησης του κόμματος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου.

1/ Μετέχει εξ οφίτσιο στο ΕΣ

2/ Υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο

3/ Φροντίζει και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των κεντρικών γραφείων

ΑΡΘΡΟ 22: ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι επικεφαλής των τμημάτων ορίζονται από τον Πρόεδρο και εποπτεύονται από το Β’ Αντιπρόεδρο εκτός από το Τμήμα Νεολαίας που εποπτεύεται από τον Γ.Γ
                  
              α.       Τμήμα Γυναικών
 
Οργανώνει τις γυναίκες-μέλη του κόμματος και διοργανώνει τις αναγκαίες δραστηριότητες για την προβολή του γυναικείου τμήματος προς την κοινωνία.
 
                   β.       Τμήμα  Νεολαίας
 
Οργανώνει τους νέους του κόμματος, από 18 μέχρι 32 ετών και διοργανώνει τις αναγκαίες δραστηριότητες για την προβολή του κόμματος στην ελληνική νεολαία και στην κοινωνία γενικότερα.
 
                   γ.       Τμήμα Συνδικαλισμού
 
Παρακολουθεί και υποστηρίζει τα μέλη του κόμματος που έχουν αναπτύξει συνδικαλιστική δραστηριότητα, στην εργασία τους καθώς και τα στελέχη του κόμματος που δραστηριοποιούνται στα επιμελητήρια.
 
 
                   δ.       Τμήμα Απόδημου Ελληνισμού
 
Δημιουργεί δεσμούς και αναπτύσσει συνεργασίες με τον Απόδημο Ελληνισμό. Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των μελών του κόμματος που διαμένουν μόνιμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψηφίζουν στη χώρα διαμονής τους.
 
                   ε.       Τμήμα Ευπαθών Ομάδων
 
Οργανώνει και προβάλλει τις θέσεις του κόμματος για πολυτέκνους, ΑΜΕΑ, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ναρκομανείς, ρομά, Έλληνες πολίτες Πομακικής καταγωγής κλπ

ΑΡΘΡΟ 23: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

Οι πολιτικές γραμματείες του κόμματος είναι οι ακόλουθες:    
         
                   α.       Γραμματεία Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης
 
                   β.       Δικαιοσύνης
 
                   γ.       Γραμματεία Εθνικής Άμυνας

                   δ.       Γραμματεία Δημόσιας Τάξης
 
                   ε.       Γραμματεία Εξωτερικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.
 
                   στ.     Γραμματεία Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς.
 
                   ζ.       Γραμματεία Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας
 
                  η.       Γραμματεία Αθλητισμού.
 
                   θ.      Γραμματεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 
                   ι.       Γραμματεία Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων
         
                   ια.     Γραμματεία Περιβάλλοντος.
 
                   ιβ.     Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
 
                   ιγ.     Γραμματεία Τουρισμού
                  
                    ιδ.    Γραμματεία Εμπορίου
 
                   ιε.     Γραμματεία Ναυτιλίας
 
                   ιστ.   Γραμματεία Ανάπτυξης, Καινοτομιών και Νέων Τεχνολογιών.
 
                   ιζ.    Γραμματεία Επικοινωνίας και ΜΜΕ
 
Με απόφαση του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα του κόμματος μπορούν να δημιουργηθούν επί μέρους τομείς ή και επιπλέον των ως άνω Γραμματειών και να οριστούν υπεύθυνοι αυτών.

ΑΡΘΡΟ 24: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΥΤΟΥ

α.       Ο υπεύθυνος οικονομικών  είναι και ο Ταμίας του κόμματος, ορίζεται από τον Πρόεδρο του κόμματος, όπως και ο αναπληρωτής του, για την περίπτωση κωλύματος του.
 
β.       Ο Υπεύθυνος Οικονομικών του κόμματος:
 
                   1/      Ο Πρόεδρος και ο υπεύθυνος οικονομικών του κόμματος έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα εγγράφου δεσμεύσεως του κόμματος, για πάσης φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις έναντι τρίτων.
 
                   2/      Είναι ο μόνος αρμόδιος να υπογράφει οικονομικές συμβάσεις, μισθωτήρια συμβόλαια και πάσης φύσεως οικονομικές συμφωνίες, να εξοφλεί λογαριασμούς και προμήθειες, να διαχειρίζεται τα κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης, να διαχειρίζεται τον τραπεζικό λογαριασμό του κόμματος, και γενικά να επιλαμβάνεται οποιουδήποτε οικονομικού ή ταμειακού ζητήματος. Σε περιπτώσεις δαπανών του κόμματος πρέπει να λαμβάνει και την έγκριση του Προέδρου.
 
                   3/      Οφείλει να δίδει στην Ελεγκτική Επιτροπή, όταν του ζητηθεί, κάθε απόδειξη και παραστατικό στοιχείο, που έχει σχέση με την οικονομική δραστηριότητα του κόμματος.
 
                   4/      Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό του κόμματος και τον παρουσιάζει για έγκριση στο Εθνικό Συμβούλιο και εν συνεχεία στην ΚΕ.
 
                   5/      Επιλέγει τον Λογιστή του Κόμματος
 
                   6/      Προτείνει το ύψος των αμοιβών των στελεχών και των υπαλλήλων του κόμματος, που εγκρίνονται από το Εθνικό Συμβούλιο.
 
                   7/      Είναι μέλος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα.
 
γ.       Απόντα ή κωλυόμενο τον αναπληροί ο Αναπληρωτής του.
 
δ.      Σε περίπτωση παραιτήσεώς του ή παύσεως ή φυσικής αδυναμίας εκτελέσεως των καθηκόντων του, αντικαθίσταται σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 25: ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΤΟΡ)

α. Ο Τομέας Οργάνωσης εκπροσωπείται από τον Τομεάρχη Οργάνωσης.
 
β. Διορίζεται από τον Πρόεδρο του κόμματος και υπάγεται απ’ ευθείας σε αυτόν.

γ. Ορίζει με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου , επιβλέπει και συνεργάζεται με τους αναπληρωτές του οι οποίοι κατανέμονται στις εξής έξι μεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες:
 
                    1/ Βορείου Ελλάδος (Μακεδονία – Θράκη)
                    
                    2/ Κεντρικής Ελλάδος ( Ήπειρο – Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα πλην Αττικής)
 
                   3/ Αττικής
 
                   4/ Νοτίου Ελλάδος (Πελοπόννησος)
 
                   5/ Κρήτης
 
                   6/ Νησιωτικής Ελλάδος (πλην Κρήτης)
 
δ. Δύναται να αυξήσει έκταση των μεγάλων γεωγραφικών περιφερειών ή να τις κατατμήσει σε μικρότερες, ορίζοντας αντίστοιχους αναπληρωτές προς διευκόλυνση του έργου του.
 
ε.  Ο Τομεάρχης Οργάνωσης του κόμματος :
 
                    1/ Επιβλέπει και συντονίζει τους αναπληρωτές του και δια αυτών τα Περιφερειακά Συμβούλια (ΠΣ), ένα σε κάθε  Εκλογική Περιφέρεια. Δύναται να παρεμβαίνει όπου κρίνει ο ίδιος έχοντας ως σύμβουλο και άμεσο συνεργάτη του τον αρμόδιο αναπληρωτή του.
 
                    2/  Οργανώνει και συντονίζει τα των εκλογικών αγώνων.
 
                    3/ Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δράσεων του κόμματος.
 
                    4/  Διορίζει τα Προσωρινά Περιφερειακά Συμβούλια, συνεργαζόμενος με τον αναπληρωτή του, μέχρις ότου συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 25 παρ. 2.
 
                     5/   Συνεργάζεται με τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος, σε θέματα αρμοδιότητος του.
                            
                     6/ Είναι μέλος της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων Βουλευτών, και της Εκτελεστικής Γραμματείας
 
                     7/  Προ της συνεδρίασης της ΚΕ δύναται να συγκαλεί σε σύσκεψη τόσο τους αναπληρωτές του όσο και τους Προέδρους των Περιφερειακών Συμβουλίων για θέματα των εκλογικών περιφερειών.
 
                      8/  Σε περίπτωση παραιτήσεώς του ή παύσεως των καθηκόντων του από το Εθνικό Συμβούλιο ή φυσικής αδυναμίας εκτελέσεως των καθηκόντων του, αντικαθίσταται κατόπιν απόφασης του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 26: ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

α.        Ιδρύονται σε κάθε Δήμο, όπου τα διαμένοντα στον Δήμο Εγγεγραμμένα Μέλη και Τακτικά Μέλη του κόμματος είναι πάνω από είκοσι (20).
 
β.       Όταν συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των είκοσι Τακτικών Μελών το αρχαιότερο Τακτικό Μέλος συγκαλεί τα Μέλη του Κόμματος σε συνεδρίαση, όπου διά μυστικής ψηφοφορίας και με βάση την αρχή της πλειοψηφίας, εκλέγεται τριμελής διοικούσα επιτροπή με πρόεδρο, γραμματέα και μέλος ανάλογα με τη σειρά εκλογής τους, με θητεία μέχρι το επόμενο Συνέδριο του κόμματος. Σε περίπτωση που από τη συμπλήρωση των 20 μελών μέχρι τη διενέργεια του επόμενου Συνεδρίου μεσολαβεί διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών τότε οι εκλογές για την ανάδειξη διοικούσας επιτροπής της ΤΟ, αναβάλλονται για μετά το Συνέδριο. Σε αυτή την περίπτωση εντός μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι τοπικές εκλογές για ανάδειξη της διοικούσας επιτροπής της ΤΟ. Οι επόμενες τοπικές εκλογές, για ανάδειξη των διοικουσών επιτροπών των ΤΟ, διεξάγονται ένα μήνα μετά την διεξαγωγή του Συνεδρίου του κόμματος, σε ημερομηνία που καθορίζει το Συνέδριο.
 
γ.       Η διοικούσα επιτροπή αποτελεί μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του κόμματος, που διαμένουν στον Δήμο, την Τοπική Οργάνωση.
 
δ.       Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την διοικούσα επιτροπή έχουν μόνον τα Τακτικά Μέλη που διαμένουν στην περιοχή του Δήμου και ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στην εκλογική περιφέρεια που υπάγεται ο Δήμος τους.
 
ε.      Ο πρώτος σε ψήφους είναι ο πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης και ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής, ενώ ο δεύτερος εκτελεί χρέη γραμματέα και ο τρίτος είναι απλό μέλος. Επίσης εκλέγεται και ένας αναπληρωματικός (ο τέταρτος κατά σειρά ψήφων). Σε περίπτωση χηρεύσεως οποιασδήποτε θέσεως, τότε το αναπληρωματικό μέλος αναλαμβάνει μέλος και οι δύο εναπομείναντες της διοικούσας επιτροπής ανακατανέμουν τα καθήκοντα του πρόεδρου και γραμματέα, αναλόγως της σειράς εκλογής τους.
 
στ.       Ο πρόεδρος της ΤΟ είναι υπεύθυνος για την καλή οργάνωση
και λειτουργία της ΤΟ και ειδικότερα:
 
          1/      Συνεργάζεται με το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου υπάγεται  και λαμβάνει εντολές και οδηγίες από αυτό, τον Τομεάρχη του Τομέα Οργάνωσης .
 
          2/      Συνδράμει στον προεκλογικό αγώνα του κόμματος, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου του, με προώθηση της ιδεολογίας του κόμματος στην τοπική κοινωνία και τοπικά ΜΜΕ, διανομή έντυπου υλικού, ψηφοδελτίων και υποστηρίζει το κόμμα με κάθε πρόσφορο μέσον.
 
         3/      Ορίζει τους εκλογικούς αντιπροσώπους στα κατά τόπους
εκλογικά τμήματα του Δήμου του.
 
         4/      Επιμελείται της συγκέντρωσης των μελών της ΤΟ, οσάκις
απαιτείται και φροντίζει για την καλή οργάνωση των πολιτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του κόμματος, στην περιοχή του Δήμου του.
 
        5/      Δεν δεσμεύει το κόμμα με την υπογραφή του έναντι τρίτων.
 
        6/      Αντικαθίσταται από τον γραμματέα της ΤΟ.
 
       7/      Συγκαλεί την διοικούσα επιτροπή της ΤΟ όποτε το κρίνει απαραίτητο.
 
       8/      Συνοδεύει τα στελέχη του κόμματος κατά τις επισκέψεις τους στην περιοχή ευθύνης της ΤΟ (οικείο Δήμο)
 
ζ.       Ο γραμματέας της ΤΟ:
 
        1/      Τηρεί μητρώο μελών και ετεροδημοτών και ενημερώνει αμέσως τον γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου υπάγεται, για κάθε νέα εγγραφή ή διαγραφή μέλους.
 
         2/      Υποβοηθά τον πρόεδρο της ΤΟ στο έργο του.
 
          3/      Αποστέλλει τα πρακτικά των τοπικών εκλογών, στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου υπάγεται.
 
          4/      Αντικαθιστά τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Σε περίπτωση παραιτήσεως του προέδρου ή φυσικής αδυναμίας εκτελέσεως ή παύσεως εκ των καθηκόντων του, λαμβάνει την θέση του προέδρου της ΤΟ.

ΑΡΘΡΟ 27: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΠΣ)

α.       Συγκροτούνται σε κάθε εκλογική περιφέρεια, στην οποία διαμένουν Εγγεγραμμένα Μέλη και Τακτικά Μέλη του Κόμματος σε αριθμό πάνω από πενήντα (50). Σε αντίθετη περίπτωση στην εκλογική περιφέρεια ορίζεται, από τον Τομεάρχη Οργάνωσης,  ένα Τακτικό Μέλος ως Περιφερειακός Συντονιστής, ο οποίος επιφορτίζεται με τα καθήκοντα που ακολουθούν, μέχρι τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 
β.       Όταν συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των 50 Μελών (Εγγεγραμμένων και Τακτικών), το αρχαιότερο Τακτικό Μέλος συγκαλεί τα Μέλη του Κόμματος σε συνεδρίαση, δεκαπέντε ημέρες πριν την επόμενη συνεδρίαση της ΚΕ του Κόμματος, όπου διά μυστικής ψηφοφορίας και με βάση την αρχή της πλειοψηφίας, εκλέγεται τριμελές Περιφερειακό Συμβούλιο με πρόεδρο, γραμματέα και ταμία, ανάλογα με τη σειρά εκλογής τους. Επίσης εκλέγεται και ένας αναπληρωματικός (ο τέταρτος κατά σειρά ψήφων).
 
γ.       Το Περιφερειακό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, μετά την επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων από την εκτελεστική Γραμματεία. Το ΠΣ έχει θητεία από την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών του , μέχρι το επόμενο Συνέδριο του κόμματος. Σε περίπτωση που από την διεξαγωγή των εκλογών μέχρι  τη διενέργεια του επόμενου Συνεδρίου μεσολαβεί διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών τότε η θητεία του ΠΣ παρατείνεται μέχρι το μεθεπόμενο Συνέδριο. Κανονικά οι επόμενες εκλογές για ανάδειξη ΠΣ, διεξάγονται εντός μηνός από την διεξαγωγή του Συνεδρίου του κόμματος, σε ημερομηνία που καθορίζει το Συνέδριο.
 
δ.       Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τα Περιφερειακά Συμβούλια έχουν μόνον τα Τακτικά Μέλη που διαμένουν στην οικεία εκλογική περιφέρεια και ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σε αυτήν.
 
ε.       Ο πρώτος σε ψήφους ανακηρύσσεται πρόεδρος του ΠΣ, ενώ ο δεύτερος εκτελεί χρέη γραμματέα και ο τρίτος χρέη ταμία. Σε περίπτωση χηρεύσεως οποιασδήποτε θέσεως, τότε το αναπληρωματικό μέλος αναλαμβάνει ταμίας και οι δύο εναπομείναντες του Περιφερειακού Συμβουλίου ανακατανέμουν τα καθήκοντα του πρόεδρου και γραμματέα, αναλόγως της σειράς εκλογής τους.
 
στ.      Με μέριμνα των Περιφερειακών Συμβουλίων και υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, κατά την προεκλογική περίοδο:
 
                   1/      Προτείνονται συγκεντρώσεις, ομιλίες και εμφανίσεις του Προέδρου και των υποψηφίων βουλευτών της εκλογικής τους περιφέρειας και των υποψηφίων βουλευτών επικρατείας και ευρωβουλευτών στα τοπικά ΜΜΕ.
 
                   2/      Υποβάλλεται πρόγραμμα επισκέψεων του Προέδρου και των υποψηφίων βουλευτών επικρατείας, στις τοπικές αρχές και φορείς της οικείας εκλογικής περιφέρειας.
 
                   3/      Προτείνονται θέσεις δημιουργίας εκλογικών κέντρων του κόμματος καθώς και εκλογικών περιπτέρων, σε συνεργασία με τους μεγάλους δήμους της εκλογικής τους περιφέρειας.
 
ζ.       Ο Πρόεδρος του ΠΣ είναι υπεύθυνος για την καλή οργάνωση του κόμματος στην εκλογική του περιφέρεια, συντονίζοντας την δράση των ΤΟ και ειδικότερα:
 
              1/      Ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και του Τομεάρχη του Τομέα Οργάνωσης.
 
             2/      Συνδράμει στον προεκλογικό αγώνα του κόμματος, με προώθηση της ιδεολογίας του κόμματος στην εκλογική του περιφέρεια και στα τοπικά ΜΜΕ, διανομή έντυπου υλικού, ψηφοδελτίων και υποστηρίζει το κόμμα με κάθε πρόσφορο μέσον.
 
            3/      Συντονίζει τον ορισμό των εκλογικών αντιπροσώπων στα κατά τόπους εκλογικά τμήματα της εκλογικής του περιφέρειας, σε συνεργασία με τις ΤΟ.
 
            4/      Φροντίζει για την καλή οργάνωση των πολιτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του κόμματος, στην εκλογική του περιφέρεια.
 
           5/      Δεν δεσμεύει το κόμμα με την υπογραφή του έναντι τρίτων.
 
          6/      Αντικαθίσταται από τον γραμματέα του ΠΣ.
 
         7/      Συγκαλεί το ΠΣ τουλάχιστον δυο φορές το μήνα.
 
η.       Ο γραμματέας του ΠΣ:
 
        1/      Τηρεί μητρώο μελών και ετεροδημοτών της εκλογικής του
περιφέρειας και ενημερώνει την 1η και 3η Δευτέρα εκάστου μηνός το Τμήμα Μητρώου Μελών της Γραμματείας του κόμματος, για τις νέες εγγραφές και διαγραφές μελών της εκλογικής του περιφέρειας, που έχει συλλέξει από του Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων, συντάσσοντας και αποστέλλοντας καταστάσεις μεταβολών μελών.
 
        2/      Υποβοηθά τον πρόεδρο του ΠΣ στο έργο του.
 
        3/      Συγκεντρώνει τα πρακτικά των αποτελεσμάτων των εκλογών των ΤΟ της εκλογικής του περιφέρειας και τα αποστέλλει μαζί με τα αποτελέσματα για ανάδειξη του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας-Αρχείου της Γραμματείας του κόμματος.
 
        4/      Αντικαθιστά τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Σε περίπτωση παραιτήσεως του προέδρου ή φυσικής αδυναμίας εκτελέσεως ή παύσεως εκ των καθηκόντων του, λαμβάνει την θέση του προέδρου του ΠΣ.
 
θ.       Ο ταμίας του ΠΣ:
 
        1/      Χρεώνεται και διαχειρίζεται τα μπλοκ κουπονιών ενίσχυσης του κόμματος και αποδίδει λογαριασμό στον Ταμία του κόμματος.
 
        2/      Απαγορεύεται να υπογράφει οικονομικές συμβάσεις, μισθωτήρια συμβόλαια και πάσης φύσεως οικονομικές συμφωνίες.
 
       3/      Δεν προβαίνει σε οικονομικές δαπάνες, χωρίς την έγκριση του Ταμία του κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 28: ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟ ΚΑΙ ΠΣ

α.       Δύναται να αμφισβητηθεί οποιοσδήποτε πρόεδρος, γραμματέας ή μέλος διοικούσας επιτροπής Τοπικής Οργάνωσης ή Περιφερειακού Συμβουλίου, με πρόταση μομφής που υποβάλλεται εγγράφως και υπογράφεται από τουλάχιστον 30  Τακτικά Μέλη της ΤΟ ή 50 Τακτικά Μέλη της εκλογικής περιφέρειας του ΠΣ αντιστοίχως.
 
          β.       Σε αυτή την περίπτωση η πρόταση μομφής, πλήρως αιτιολογημένη, υποβάλλεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας, το οποίο αφού λάβει υπ’ όψιν και την κατάθεση του αμφισβητουμένου, εισάγει το θέμα με την δική της εισήγηση, στην επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, η οποία λαμβάνει την τελική απόφαση επί του θέματος.
 
          γ.       Σε περίπτωση που η Εκτελεστική Γραμματεία αποφασίσει για τον καταγγελλόμενο την παύση εκ των καθηκόντων του, αυτός αντικαθίσταται, αν πρόκειται για πρόεδρο διοικούσας επιτροπής ΤΟ ή ΠΣ από τον γραμματέα. Προκειμένου περί γραμματέα, αντικαθίσταται από τον ταμία και χρέη ταμία αναλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος (Άρθρο 25, παρ. (στ) και άρθρο 26, παρ. (ε))

ΑΡΘΡΟ 29: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

 α.       Της Γραμματείας προΐσταται ο επικεφαλής Γραμματείας, που ορίζεται από τον Διευθυντή γραφείου κεντρικής διοίκησης του κόμματος και στον οποίο υπάγεται. Η Γραμματεία περιλαμβάνει:
 
          β.       Τμήμα Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας – Αρχείου
 
                    1/      Το Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας διαχειρίζεται όλα τα
εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα του κόμματος είτε είναι σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, πλην των Δελτίων Τύπου, για τα οποία είναι αρμόδιο το Γραφείο Τύπου.
 
                   2/      Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και διαχείριση του ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου του κόμματος.
 
                   3/      Τηρεί σε αρχείο όλα τα θεσμικά κείμενα του κόμματος και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Εθνικού Συμβουλίου, της Κεντρικής Επιτροπής, του Συνεδρίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας καθώς και τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικών και τις αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας-Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 
                   4/      Τηρεί όλα τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργεί το κόμμα.
 
                  5/      Διανέμει την πρόσκληση για την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής σε συνεργασία με τον Γ.Γ
 
                 6/      Διαθέτει προσωπικό και μέσα στο προεδρείο του Συνεδρίου, για την υποβοήθηση του έργου του και για γραμματειακή υποστήριξη.
 
         
         γ.        Τμήμα Μητρώου Μελών
 
                   1/      Είναι αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου Μελών.
 
                   2/      Ενημερώνει τα Περιφερειακά Συμβούλια (ΠΣ) και τις αντίστοιχες Τοπικές Οργανώσεις (ΤΟ), για εγγραφές μελών, που έχουν γίνει απ’ ευθείας διά του ιστοτόπου του Κόμματος και για διαγραφές που έχουν γίνει με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας-Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 
                   3/      Την 1η και 3η Δευτέρα εκάστου μηνός, λαμβάνει τις καταστάσεις μεταβολών των μελών από τα Περιφερειακά Συμβούλια.
 
                   4/      Διαχειρίζεται συγκεντρωτικά τα μέλη του κόμματος, που είναι ετεροδημότες, σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Συμβούλια.

ΑΡΘΡΟ 30: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

α. Ορίζεται από τον Πρόεδρο του κόμματος και υπάγεται απευθείας σε αυτόν.
 
         β. Ο εκπρόσωπος τύπου:
 
                  1/ Είναι επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του οποίου τη λειτουργία συντονίζει και επιλαμβάνεται.
 
                  2/ Αποτελεί τον άμεσο σύμβουλο του Προέδρου σε θέματα επικοινωνίας και τύπου σε όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα.
 
                 3/   Είναι αυτοδίκαια μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Εθνικού Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 31: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

α.       Το Γραφείο Προέδρου έχει ως αποστολή την υποβοήθηση του Προέδρου του κόμματος, σε όλες τις δραστηριότητές του.
 
         β.       Διευθύνεται από τον Διευθυντή του Γραφείου Προέδρου του κόμματος, ο  οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο
 
          γ.       Το Γραφείο Προέδρου:
 
                  1/       Προγραμματίζει και παρακολουθεί τις δραστηριότητες του Προέδρου και ενημερώνει τους Αντιπρόεδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Τομεάρχη Οργάνωσης.
 
                   2/      Συνεργάζεται με τα κομματικά όργανα κι οργανώσεις για τον έγκαιρο προγραμματισμό και προετοιμασία των κομματικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, στις οποίες συμμετέχει ο Πρόεδρος.
 
                   3/      Ρυθμίζει τις συναντήσεις και επαφές του Προέδρου. Ειδικά για τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις του Προέδρου συνεργάζεται με τον  Εκπρόσωπο Τύπου.

ΑΡΘΡΟ 32: ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

α.  Αποτελεί αναπόσπαστο και αυτοδιοίκητο τμήμα του κόμματος.
 
         β. Οργανώνεται κατά τα πρότυπα των ΤΟ και των ΠΣ του κόμματος με αντίστοιχα όργανα.
 
         γ.  Διοικείται από 9μελές συμβούλιο με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Διαχειριστή Οικονομικών και πέντε (5) μέλη στα οποία ο Πρόεδρος της Νεολαίας μπορεί να αναθέσει ειδικά καθήκοντα.
 
         δ.   Όλα τα μέλη του Συμβουλίου είναι αιρετά και προκύπτουν από το Συνέδριο Νεολαίας.
 
         ε. Εποπτεύεται και συντονίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 33: ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ

α.       Νομικός Σύμβουλος.
 
                   1/      Ο Νομικός Σύμβουλος του κόμματος διορίζεται από τον Πρόεδρο του κόμματος .
 
                   2/      Παρέχει νομική υποστήριξη σε πάσης φύσεως θέματα, που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του κόμματος και προετοιμάζει τις νομικές διαδικασίες και έγγραφα για τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές.
 
                   3/      Παρίσταται στο Συνέδριο του κόμματος ως σύμβουλος του προέδρου του Συνεδρίου, για τα νομικά ζητήματα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
 
                   4/      Είναι ο σύμβουλος της Επιτροπής Δεοντολογίας-Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε θέματα νομικής φύσεως.
 
β.       Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, των Αντιπροέδρων ή του Γενικού Γραμματέα και της Εκτελεστικής Γραμματείας, είναι δυνατόν να συγκροτούνται και να λειτουργούν και άλλα όργανα, που δεν προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου του κόμματος.

Αθήνα, 3η Μαΐου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΓΑΡΟΥΦΑΗΛ (ΦΑΗΛΟΣ) Μ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Το από 21/4/2019 Απόσπασμα Πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής του 1ου Τακτικού Συνεδρίου μας που αφορά την εκλογή μου ως Προέδρου.

«Β» Το από 21/4/2019. Απόσπασμα πρακτικών του 1ου Συνεδρίου του κόμματός μας με το οποίο εγκρίνονται οι τροποποιήσεις του κατατεθέντος ενώπιον Σας στις 13/6/2019 , αρχικού καταστατικού μας .

«Γ» Έγγραφη δήλωση συγκατάθεσης υποκειμένου για πολιτική επικοινωνία