ΚΕΦΑΛΑΙΟ "Γ" - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

α. Επικεφαλής του κόμματος είναι ο Πρόεδρος.

β. Το κόμμα διοικείται από το Εθνικό Συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει ο Πρόεδρος του κόμματος, από την Κεντρική Επιτροπή και το Συνέδριο.

γ. Το κόμμα διαθέτει τρεις τομείς διοικητικής οργάνωσης:

1/ Την Διεύθυνση του Κόμματος.

2/ Τις Πολιτικές Γραμματείες.

3/ Τον Τομέα Οργάνωσης (ΤΟΡ)

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

α.       Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Συνέδριο, κατά τις συνεδριάσεις αυτού, μετά από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των συνέδρων, που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.
 
β.       Η θητεία του διαρκεί από την εκλογή του μέχρι το επόμενο Συνέδριο.
 
γ.       Ο Πρόεδρος:
 
                   1/      Προεδρεύει της Εκτελεστικής Γραμματείας, του Εθνικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.
 
                   2/      Εκπροσωπεί το κόμμα σε όλες τις δραστηριότητες στο εσωτερικό και εξωτερικό.
 
                   3/ Είναι ο θεματοφύλακας της ιδεολογίας του κόμματος και της τήρησης και εφαρμογής των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου, της Κεντρικής Επιτροπής και του Συνεδρίου.
 
                   4/      Συντονίζει το κοινοβουλευτικό έργο στη Βουλή των Ελλήνων  και στο Ευρωκοινοβούλιο.
 
                   5/      Ηγείται του εκλογικού αγώνα του κόμματος, κατά την προεκλογική περίοδο.
 
                   6/      Εισηγείται στο Εθνικό Συμβούλιο, για οποιοδήποτε θέμα κρίνει ότι απαιτείται συλλογική απόφαση.
 
                   7/      Επιλέγει και ορίζει τον ‘Α και Β’ Αντιπρόεδρο του Κόμματος ,τον Εκπρόσωπο Τύπου, τον Τομεάρχη Οργάνωσης, τον Διευθυντή Γραφείων Κεντρικής Διοίκησης του κόμματος, τον Υπεύθυνο Οικονομικών (Ταμία),  και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου
 
                   8/      Επιλέγει τους υποψηφίους επικρατείας, τους υποψήφιους για την Ευρωβουλή, τους υποψηφίους δημάρχους για τον δήμο Αθηναίων και Θεσσαλονίκης και τους υποψηφίους Περιφερειάρχες και Νομάρχες που θα στηρίξει το κόμμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, μετά από γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις εισηγήσεις των περιφερειακών συμβουλίων και τοπικών οργανώσεων.
 
δ.       Αντικατάσταση Προέδρου
         
          1/      Σε περίπτωση κωλύματος τον αντικαθιστά ο Ά Αντιπρόεδρος του κόμματος.
         
          2/      Σε περίπτωση παραιτήσεώς του ή φυσικής αδυναμίας εκτελέσεως των καθηκόντων του, αντικαθίσταται από τον Α’ Αντιπρόεδρο για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες, οπότε κατά την επόμενη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, εκλέγεται νέος προσωρινός πρόεδρος, εκ των μελών του Εθνικού Συμβουλίου, με θητεία μέχρι το επόμενο Συνέδριο.
 
ε.       Αμφισβήτηση του Προέδρου γίνεται μόνον από την Κεντρική Επιτροπή, με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών της Κεντρικής Επιτροπής και πλειοψηφία των 3/5 συν μίας ψήφου, μετά από έγγραφη πρόταση τουλάχιστον του 50% των μελών της ΚΕ συν μια ψήφο. Στην περίπτωση αυτή εκλέγεται νέος Πρόεδρος όπως καθορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο (δ/2)

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΣ)

α.       Το Εθνικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο και  δεκαεννιά (19) τακτικά μέλη, σύνολο είκοσι (20) μέλη. Μέλη του  Εθνικού Συμβουλίου είναι αυτοδίκαια η Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου υπολογίζεται διπλή.
 
β.       Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου ορίζονται από τον Πρόεδρο.
           
 
γ.       Στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου ανατίθενται ειδικά καθήκοντα, όπως παρακάτω, για τον έλεγχο και την ενάσκηση της διεύθυνσης σε όλες τις δραστηριότητες του κόμματος:
 
                   1/      Αντιπρόεδρος
                  
                   2/      Τομεάρχης Οργάνωσης
 
                   3/      Οποιοδήποτε άλλο καθήκον κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο μετά από συζήτηση και γνωμοδότηση, από το Εθνικό Συμβούλιο.
 
δ.       Η πρόσκληση προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, για τις συνεδριάσεις του, συντάσσεται από το Γραφείο Προέδρου, με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα. Η πρόσκληση που περιέχει τόπο και χρόνο της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως πρέπει να έχει περιέλθει στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου τουλάχιστον  δύο 24ωρα πριν τη συνεδρίασή του.
 
ε.       Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Εθνικού Συμβουλίου, συντάσσονται με μέριμνα του Γ.Γ και αφού υπογραφούν από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο, το οποίο τηρεί το Τμήμα Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας-Αρχείου της Γραμματείας του κόμματος.
 
στ.      Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου έχουν και τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ή μέσω ανοιχτής τηλεφωνικής ακρόασης.
 
ζ.       Το Εθνικό Συμβούλιο:
 
          1/      Συνεδριάζει υπό τον Πρόεδρο του κόμματος μία (1) φορά το μήνα σε ημέρες και ώρες που είναι εφικτή η μέγιστη δυνατή παρουσία των μελών του. Επίσης είναι δυνατόν να προσκαλούνται και γραμματείς και θεματικοί τομεάρχες των τομέων, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι, κατά περίπτωση και κατόπιν αποφάσεως του Εθνικού Συμβουλίου, μη έχοντες δικαίωμα ψήφου.
 
         2/      Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ανεξαρτήτως αριθμού των.
 
        3/      Συγκαλείται εκτάκτως υπό του Προέδρου όταν απαιτείται, λόγω σημαντικών πολιτικών εξελίξεων, η άμεση λήψη αποφάσεων.
 
       4/      Καθορίζει την ακριβή ημερομηνία και τόπο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής και προετοιμάζει τα θέματα της Κεντρικής Επιτροπής.
 
       5/      Εισηγείται προς την Κεντρική Επιτροπή, τροποποιήσεις του Καταστατικού.
 
       6/      Εγκρίνει την ανάθεση των καθηκόντων στις διοικούσες επιτροπές των Τοπικών Οργανώσεων, με επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών σε τοπικό επίπεδο ή στις Επιτροπές (Δήμων και εκλογικών περιφερειών) μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα. (Λεπτομέρειες στο Κεφάλαιο «Ε»)
                  
      7/      Καθορίζει την ετήσια συνδρομή των Τακτικών Μελών.
 
      8/      Γνωμοδοτεί στον Πρόεδρο του κόμματος για την πρόσληψη στελεχών και υπαλλήλων του κόμματος και το ύψος των αμοιβών τους, μετά από πρόταση του Ταμία.
 
       9/      Γνωμοδοτεί στον Πρόεδρο για την τοποθέτηση των Γραμματέων.
 
    10/ Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου δύναται με πλειοψηφία 2/3 των μελών του να αποφασίσει την αλλαγή της επωνυμίας ή και του εμβλήματος του κόμματος.
 
Ορίζει το προεδρείο του Συνεδρίου και την εφορευτική επιτροπή για τις αρχαιρεσίες του κόμματος και προετοιμάζει το Συνέδριο, ανακοινώνοντας και τη σχετική πρόσκληση του Συνεδρίου. Επίσης καθορίζει τα της διαδικασίας του Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΚΕ)

α.       Η Κεντρική Επιτροπή έχει ως τακτικά μέλη της:
 
                   1/      Τους διατελέσαντες Προέδρους του Κόμματος, με ισόβια θητεία σε αυτήν.
 
                   2/      Τους Προέδρους των Περιφερειακών Συμβουλίων (Άρθρο 25)
 
                   3/      Τριάντα (30) αιρετά μέλη, που εκλέγονται από το Συνέδριο του κόμματος και η θητεία τους διαρκεί από την εκλογή τους μέχρι το επόμενο Συνέδριο.
 
                   4/      Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (ΚΟ) και τους Ευρωβουλευτές του κόμματος.
 
                   5/      Τους διατελέσαντες βουλευτές και ευρωβουλευτές του κόμματος.
 
          β.       Ως αναπληρωματικά μέλη, δέκα (10), που εκλέγονται από το συνέδριο, σε αντικατάσταση των αιρετών μελών, όταν και εφ’ όσον απαιτηθεί.
 
          γ.       Προεδρεύων στις συνεδριάσεις της ΚΕ είναι ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος.
 
         δ.      Ειδικά για το 1ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος οι διορισμένοι Πρόεδροι των Περιφερειακών Συμβουλίων εκλέγονται μεν από την ΚΕ , αν θέσουν υποψηφιότητα, μέχρις ότου ολοκληρωθούν στις περιφέρειές τους οι τοπικές εκλογές που προβλέπονται από το Άρθρο 25 του παρόντος οπότε αν έχουν εκλεγεί στο 1ο Συνέδριο παραιτούνται και τη θέση τους καταλαμβάνει ο 1ος Αναπληρωματικός. Αν δεν εκλεγούν στις περιφέρειές τους τότε παραμένουν ως αιρετά μέλη της ΚΕ μέχρι το επόμενο Συνέδριο και οι εκλεγμένοι Πρόεδροι των Περιφερειακών Συμβουλίων γίνονται αυτοδίκαια μέλη της ΚΕ.
 
          ε.       Διαδικασία της συνεδρίασης της ΚΕ:
 
          1/      Η πρόσκληση της ΚΕ γίνεται με μέριμνα του Γ.Γ, ένα μήνα  πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόκληση περιλαμβάνονται ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
 
          2/      Τα θέματα που εξετάζει η ΚΕ, πρέπει υποχρεωτικώς να έχουν τεθεί προς συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο και κατά τη συνεδρίαση ο προεδρεύων Γ.Γ αναφέρει και την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως.
 
          3/      Για κάθε θέμα ακολουθεί ανοικτή συζήτηση των μελών της ΚΕ και ψηφοφορία διά ανατάσεως της χειρός, των παρισταμένων τακτικών μελών.
 
                   4/      Οι αποφάσεις της ΚΕ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία εκ των παρισταμένων τακτικών μελών. Στις συνεδριάσεις δύνανται να παρίστανται και τα αναπληρωματικά μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 
          5/      Οι αποφάσεις της ΚΕ συντάσσονται με μέριμνα του ΓΓ, σε πρακτικά συνεδριάσεως και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο από το Τμήμα Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας-Αρχείου, της Γραμματείας του κόμματος.
      
          στ.       Η Κεντρική Επιτροπή:
 
                   1/      Συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, μία το δίμηνο Φεβ-Μαρ και μία το δίμηνο Σεπ-Οκτ. Οπωσδήποτε όμως του Συνεδρίου του κόμματος, θα πρέπει να προηγείται συνεδρίαση της ΚΕ (το αργότερο τρεις μήνες προ του Συνεδρίου). Από τα παραπάνω εξαιρείται το 1ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.
 
                   2/      Ελέγχει και κατευθύνει την πορεία του κόμματος, σε σχέση με την ιδεολογία και τις πολιτικές θέσεις.
 
                   3/      Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του κόμματος και επικυρώνει την ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικών (Άρθρο 17).
 
                   4/      Εισηγείται στο Εθνικό Συμβούλιο τη λήψη μέτρων και ανάληψη ενεργειών για την πρόοδο του κόμματος.
 
                   5/      Εγκρίνει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, που θα εισαχθούν στο Συνέδριο προς συζήτηση.
 
                   6/      Εγκρίνει τις τροποποιήσεις και προσθήκες του Καταστατικού, που έχουν προταθεί από το Εθνικό Συμβούλιο και προετοιμάζει την εισαγωγή τους προς ψήφιση στο Συνέδριο.
 
                   7/      Εκλέγει τον πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικών (ΕΛΕΠΟ), τα δύο μέλη της και ένα αναπληρωματικό, από τα τριάντα αιρετά μέλη της.
 
                   8/      Σε περίπτωση παραιτήσεως του Προέδρου του κόμματος ή φυσικής αδυναμίας εκτελέσεως των καθηκόντων του, εκλέγει το αργότερο εντός έξι μηνών, διά μυστικής ψηφοφορίας, νέο προσωρινό πρόεδρο, εκ των μελών του Εθνικού Συμβουλίου, με θητεία μέχρι το επόμενο Συνέδριο.

ΑΡΘΡΟ 12: ΣΥΝΕΔΡΙΟ

α.       Το Συνέδριο είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο λήψεως αποφάσεων του κόμματος και διεξάγεται ανά τριετία, με δυνατότητα παράτασης επί πλέον ενός έτους, μετά από απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου.
 
          β.       Στο Συνέδριο συμμετέχουν ως σύνεδροι:
 
                   1/      Άπαντα τα Τακτικά μέλη του κόμματος
 
                  2/      Παρατηρητές και φίλοι του κόμματος, κατόπιν προσκλήσεώς τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 
        γ.       Το προεδρείο του Συνεδρίου και η εφορευτική επιτροπή ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή, κατά την πιο πρόσφατη συνεδρίασή της. Η σύνθεσή τους ποικίλει και καθορίζεται από την ΚΕ. Ο Νομικός Σύμβουλος του κόμματος εκτελεί χρέη συμβούλου του προέδρου του Συνεδρίου, ενώ η Γραμματεία του κόμματος διαθέτει από το προσωπικό της, για την υποβοήθηση του έργου του προεδρείου του Συνεδρίου και της εφορευτικής επιτροπής
 
       δ.       Διαδικασία της διεξαγωγής του Συνεδρίου:
 
                 1/      Η πρόσκληση για το Συνέδριο γίνεται με μέριμνα του προέδρου του, εντός 15 ημερών από την τελευταία συνεδρίαση της ΚΕ. Στην πρόκληση περιλαμβάνονται ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, καθώς και διαδικαστικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του κόμματος.
 
                2/      Τα θέματα που εξετάζει το Συνέδριο, πρέπει υποχρεωτικώς να έχουν συζητηθεί στην Κεντρική Επιτροπή και κατά τη συνεδρίαση ο πρόεδρος του Συνεδρίου αναφέρει και την απόφαση της ΚΕ, για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως. Για κάθε θέμα ακολουθεί ανοικτή συζήτηση των συνέδρων και ψηφοφορία διά ανατάσεως της χειρός, των παρισταμένων Τακτικών Μελών.
 
                3/      Οι αποφάσεις στο Συνέδριο λαμβάνονται κατά πλειοψηφία εκ των παρισταμένων Τακτικών Μελών. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον τα Τακτικά Μέλη. Είναι όμως δυνατόν ένα Εγγεγραμμένο Μέλος, αφού καταβάλει τις ετήσιες συνδρομές του, για το χρονικό διάστημα που είναι στο κόμμα, αποκτώντας έτσι προ της ενάρξεως του Συνεδρίου την ιδιότητα του
 Τακτικού Μέλους, να ψηφίσει, πλην της περιπτώσεως της παρ.(στ/2) και χωρίς να έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
 
              4/      Δικαίωμα λόγου στο Συνέδριο έχουν όλα τα Τακτικά  μέλη του κόμματος.  Για τον σκοπό αυτό εγγράφονται σε κατάσταση ομιλητών, την οποία  καταρτίζει το προεδρείο του Συνεδρίου, το οποίο καθορίζει και τον χρόνο που θα διατεθεί σε κάθε ομιλητή. Οι προσκεκλημένοι είναι δυνατόν, κατόπιν αποφάσεως του προεδρείου του Συνεδρίου να κάνουν σύντομο χαιρετισμό.
 
              5/      Οι αποφάσεις του Συνεδρίου συντάσσονται, με μέριμνα του προεδρείου, σε πρακτικά συνεδριάσεως και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο, από το Τμήμα Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας-Αρχείου της Γραμματείας του κόμματος.
 
          ε.       Αρχαιρεσίες Συνεδρίου
 
                   1/      Το Συνέδριο εκλέγει:
 
                             α/      Τον Πρόεδρο του κόμματος, μεταξύ υποψηφίων, οι οποίοι είναι Τακτικά Μέλη τουλάχιστον για έξι μήνες και έχουν προταθεί από δέκα (10) τουλάχιστον  Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και πενήντα (50) Τακτικά μέλη του κόμματος με μοναδική υπογραφή χωρίς τη δυνατότητα υπογραφής σε άλλον υποψήφιο.
 
                            β/ Τον Γ.Γ του κόμματος , μεταξύ υποψηφίων οι οποίοι είναι Τακτικά Μέλη τουλάχιστον για έξι μήνες και έχουν προταθεί από πέντε (5) τουλάχιστον  Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και πενήντα (30) Τακτικά μέλη του κόμματος με μοναδική υπογραφή χωρίς τη δυνατότητα υπογραφής σε άλλον υποψήφιο.
 
                            γ/ Τα τριάντα (30) αιρετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τα δέκα (10) αναπληρωματικά, μεταξύ υποψηφίων, οι οποίοι είναι Τακτικά Μέλη τουλάχιστον για ένα μήνα και έχουν προταθεί από τρία (3) Τακτικά Μέλη του κόμματος με μοναδική υπογραφή χωρίς τη δυνατότητα υπογραφής σε άλλον υποψήφιο.
.
 
                   2/      Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία και χρήση τριών ξεχωριστών καλπών, μία για τον Πρόεδρο, μία για τον Γ.Γ και μία για τα αιρετά μέλη της  Κεντρικής Επιτροπής, με διαδικασία που καθορίζει το προεδρείο του Συνεδρίου και περιέχεται στην πρόσκληση του Συνεδρίου.
 
                   3/      Υπεύθυνη για την καταμέτρηση των ψήφων και καταχώριση των αποτελεσμάτων σε πρακτικό, είναι η εφορευτική επιτροπή, που έχει ορισθεί από την ΚΕ. Το πρακτικό των αποτελεσμάτων υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Συνεδρίου και μαζί με τα υπόλοιπα πρακτικά φυλάσσονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας-Αρχείου της Γραμματείας του κόμματος.
 
          στ.      Επί πλέον το Συνέδριο:
 
                   1/      Καθορίζει την Ιδεολογία του κόμματος κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
 
                   2/      Αποφασίζει για την αναστολή λειτουργίας του κόμματος, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, με απόφαση των 4/5 συν μιας ψήφου, των συνέδρων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 13: Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 α.       Ο Α΄ Αντιπρόεδρος διορίζεται με απόφαση του Προέδρου, στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου , με επιλογή ενός εκ των μελών του .
 
          β.       Ο Αντιπρόεδρος:
 
                   1/      Αντικαθιστά τον Πρόεδρο, σε περίπτωση κωλύματός του.
 
                   2/      Αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, σε περίπτωση παραιτήσεως του Προέδρου ή φυσικής αδυναμίας εκτελέσεως των καθηκόντων του, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες, οπότε και συγκαλείται η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, για εκλογή νέου προσωρινού προέδρου, με θητεία μέχρι το επόμενο Συνέδριο.
 
                   3/      Κατά την προεκλογική περίοδο συμμετέχει στην Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Βουλευτών
                   4/      Εγκρίνει τις δαπάνες του κόμματος.
 
          γ.       Σε περίπτωση παραιτήσεώς του ή παύσεως των καθηκόντων του ή φυσικής αδυναμίας εκτελέσεως των καθηκόντων του, διορίζεται από τον Πρόεδρο νέος  Α΄ Αντιπρόεδρος με βάση την αρχή της παραγράφου (α).

ΑΡΘΡΟ 14: Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

α. Ο Β΄ Αντιπρόεδρος διορίζεται με απόφαση του Προέδρου, στην πρώτη συνεδρίασή του Εθνικού Συμβουλίου, με επιλογή ενός εκ των μελών του.
 
         β. Ο Β’ Αντιπρόεδρος :
 
                   1/ Προΐσταται της νομικής υπηρεσίας του κόμματος
 
                   2/ Προΐσταται των Τμημάτων  ΑΜΕΑ , Γυναικών, Συνδικαλισμού και Αποδήμου Ελληνισμού
 
                   3/ Είναι εξ οφίτσιο πρόεδρος της επιτροπής δεοντολογίας – πειθαρχικού συμβουλίου του κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΓΓ)

α.       Ο Γενικός Γραμματέας εκλέγεται από το Συνέδριο ενώ διορίζει εκ των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ο οποίος θα τον αναπληρώνει σε όλα τα παρακάτω καθήκοντα του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
 
β.       Ο Γενικός Γραμματέας:
 
          1/      Προΐσταται της Διεύθυνσης, των Πολιτικών Γραμματειών και του τμήματος Νεολαίας του κόμματος
 
                   2/      Συγκαλεί την Κεντρική Επιτροπή και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της.
 
                   3/      Είναι μέλος της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων Βουλευτών και της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα.
 
                   4/      Επιμελείται των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Εθνικού Συμβουλίου και της ΚΕ.
 
γ.       Σε περίπτωση παραιτήσεώς του ή παύσεως των καθηκόντων αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή του μέχρι της εκλογής του επόμενου Γ.Γ από τα μέλη της ΚΕ σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 6 μηνών.

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΑΓΓ)

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ορίζεται εκ των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής από τον Γενικό Γραμματέα.
 
                   1/ Αναπληρώνει τον Γ.Γ σε όλα καθήκοντα του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
 
                   2/ Προΐσταται όλων των ηλεκτρονικών δικτύων του κόμματος.
 
                   3/ Είναι εξ οφίτσιο μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αποτελείται από τους:
                         (α) Πρόεδρο
                         (β) Ά Αντιπρόεδρο
                         (γ) Γ.Γ
                         (δ) Εκπρόσωπο τύπου
                         (ε) Τομεάρχη Οργανωτικού
 
                  1/ Τα μέλη της τοποθετούνται με απόφαση του Προέδρου.
                          
                  2/ Συνεδριάζει υπό τον Πρόεδρο του κόμματος δύο (2) φορές το μήνα. Επίσης είναι δυνατόν να προσκαλούνται και γραμματείς και θεματικοί τομεάρχες των τομέων, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι, κατά περίπτωση .
                  
                   3/      Συγκαλείται εκτάκτως υπό του Προέδρου όταν απαιτείται, λόγω σημαντικών πολιτικών εξελίξεων, η άμεση λήψη αποφάσεων.
 
                   4/ Οι αποφάσεις του θα πρέπει να κοινοποιούνται στο Εθνικό Συμβούλιο προς ενσωμάτωση των υπολοίπων αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου. Παρέχεται η δυνατότητα βέτο στις αποφάσεις της εκτελεστικής γραμματείας με τη σύμφωνη γνώμη των 3/5  των παρόντων μελών στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου.
 
                   5/ Οι αποφάσεις της αφορούν το σύνολο της λειτουργίας του κόμματος και λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Το κόμμα συντηρείται από:
 
          α.       Τις ετήσιες οικονομικές συνδρομές των Τακτικών Μελών του
 
          β.       Τα έσοδα από τις οικονομικές εκστρατείες του κόμματος
 
          γ.       Τα έσοδα από τη διάθεση των κουπονιών οικονομικής ενίσχυσης
 
          δ.       Τις εισφορές των εν ενεργεία βουλευτών και Ευρωβουλευτών του, μελών και φίλων του κόμματος, όπως ο νόμος ορίζει
 
          ε.       Την κρατική επιχορήγηση προς τα πολιτικά κόμματα
 
          στ.      Τυχόν δωρεές
 
          ζ.       Προσόδους από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του, που τυχόν αποκτήσει.

ΑΡΘΡΟ 19: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΛΕΠΟ)

   α.       Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή, κατά την πρώτη της συνεδρίαση, μετά το Συνέδριο, από υποψηφίους εκ των τριάντα αιρετών μελών της.
 
          β.       Η θητεία της διαρκεί από την εκλογή της μέχρι την πρώτη συνεδρίαση της ΚΕ, αμέσως μετά το επόμενο Συνέδριο.
 
          γ.       Αποτελείται από τον πρόεδρο και δύο μέλη και ένα αναπληρωματικό, ανάλογα με την σειρά εκλογής τους.
 
          δ.       Έχει ως κύριο έργο την εποπτεία των οικονομικών του κόμματος, φροντίζοντας για τον έγκαιρο εντοπισμό λαθών στην οικονομική διαχείριση και προτείνει μέτρα για τη διόρθωσή τους. Δικαιούται να ελέγχει κάθε παραστατικό στοιχείο και αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού του κόμματος, τα οποία ο Οικονομικός Υπεύθυνος (Ταμίας) ή ο Αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεσή της.
 
          ε.       Ενημερώνει εγγράφως το Εθνικό Συμβούλιο, για τυχόν λάθη και παραλείψεις.
 
          στ.      Συντάσσει την ετήσια έκθεση απολογισμού-ισολογισμού του κόμματος και την υποβάλλει στην ΚΕ για έγκριση.
 
          ζ.       Σε κάθε περίπτωση έκτακτης χηρεύσεως της θέσεως του Οικονομικού Υπεύθυνου (Ταμία) και του Αναπληρωτή του, συντάσσει οικονομική έκθεση, για τον παραδίδοντα Ταμία του κόμματος και την παραδίδει στο Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο την υποβάλλει στην ΚΕ στην επόμενη συνεδρίαση της για έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

α.       Αποτελείται από τον Β’  αντιπρόεδρο που προεδρεύει, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και  δύο μέλη  της ΚΕ. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προεδρεύοντος μετράει διπλή.
 
          β.       Η πειθαρχική δικαιοδοσία της Ε Δ εκτείνεται και ισχύει από τον Αντιπρόεδρο του Κόμματος μέχρι το Εγγεγραμμένο Μέλος. Εάν η πειθαρχική υπόθεση αφορά μέλος της Ε Δ , το ελεγχόμενο μέλος απέχει και ορίζεται στην θέση του από τον Πρόεδρο άλλο μέλος της ΚΕ.  
 
          γ.       Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζονται οι αποφάσεις της Ε Δ  είναι:
 
                   1/      Ουδεμία κύρωση επιβάλλεται αν προηγουμένως δεν διατυπώσει γραπτώς την άποψή του.
 
                   2/      Η αρχή της ισηγορίας, προς όλα τα μέλη του κόμματος
 
                   3/      Η αρχή της ισονομίας, χωρίς διακρίσεις προς όλα τα μέλη του κόμματος
 
                   4/      Τα κείμενα, δηλώσεις, αποφάσεις είτε ατομικές είτε συλλογικών οργάνων θα πρέπει να είναι πάντοτε σύμφωνα με τις πολιτικές θέσεις και την ιδεολογία του κόμματος.
 
                   5/      Η υποταγή του «εγώ» στο «εμείς», δηλαδή σε οποιαδήποτε διαδικασία λήψης αποφάσεων, όσοι μειοψηφούν θα πρέπει να σέβονται και να στηρίζουν την τελική απόφαση της πλειοψηφίας
 
                   6/      Η αρχή του απορρήτου, δηλαδή η μη δημοσιοποίηση ή διαρροή προς τα έξω, των συζητήσεων των συσκέψεων και συνεδριάσεων των οργάνων του κόμματος
 
                   7/      Η αρχή της κομματικής πειθαρχίας, δηλαδή η στήριξη των αποφάσεων της κοινοβουλευτικής ομάδας, από τους βουλευτές που έχουν μειοψηφήσει κατά τις συνεδριάσεις της.
 
          δ.       Η Ε Δ επιλαμβάνεται είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν εγγράφου και επωνύμου καταγγελίας οποιουδήποτε μέλους του κόμματος.
 
          ε.       Πειθαρχικά Παραπτώματα:
 
                   1/      Κάθε πράξη ή δημόσιος λόγος, προφορικός ή γραπτός, ή σχόλιο – ανάρτηση σε ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, που αντιτίθεται στην ιδεολογία και τις πολιτικές θέσεις του κόμματος.
 
                   2/      Κάθε πράξη ή δημόσιος λόγος, προφορικός ή γραπτός, ή σχόλιο –ανάρτηση σε ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο που προσβάλλει την τιμή και υπόληψη των θεσμικών οργάνων και των αιρετών στελεχών του κόμματος.
 
                   3/      Μη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος.
 
                   4/      Άρνηση συμμετοχής μέλους ως εκλογικού αντιπροσώπου σε εκλογικό τμήμα της εκλογικής του περιφέρειας.
 
                   5/      Λόγω ή έργω δυσμενής δημόσια κριτική κατά του Προέδρου του κόμματος και αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου, ΚΕ και Συνεδρίου, πλην της περιπτώσεως που αυτή γίνεται στα πλαίσια διαλόγου κατά τις συνεδριάσεις των συλλογικών θεσμικών οργάνων.
 
                   6/      Ψευδής καταγγελία κατά μέλους του κόμματος από άλλο μέλος.
 
          στ.      Πειθαρχικές Ποινές:
 
                   1/      Έγγραφη Επίπληξη
 
                   2/      Διαγραφή από το Κόμμα
 
          ζ.       Η αναστολή της ιδιότητας του Μέλους του κόμματος, που επιβάλλεται για όσο διάστημα υπάρχει ανακριτική ή δικαστική διαδικασία εις βάρος του και μέχρι τελεσιδικίας, δεν αποτελεί ποινή αλλά προσωρινή κατάσταση (Άρθρο 7, παρ.(β))
 
          η.       Οι αποφάσεις της Ε Δ κοινοποιούνται εγγράφως στον ελεγχόμενο και προκειμένου περί διαγραφής ή προσωρινής αναστολής της ιδιότητας του Μέλους, αποστέλλονται στο Τμήμα Μητρώου Μελών. Όλες οι αποφάσεις της Ε Δ τηρούνται σε ειδικό φάκελο, ο οποίος φυλάσσεται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας-Αρχείου της Γραμματείας του κόμματος.

Αθήνα, 3η Μαΐου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΓΑΡΟΥΦΑΗΛ (ΦΑΗΛΟΣ) Μ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Το από 21/4/2019 Απόσπασμα Πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής του 1ου Τακτικού Συνεδρίου μας που αφορά την εκλογή μου ως Προέδρου.

«Β» Το από 21/4/2019. Απόσπασμα πρακτικών του 1ου Συνεδρίου του κόμματός μας με το οποίο εγκρίνονται οι τροποποιήσεις του κατατεθέντος ενώπιον Σας στις 13/6/2019 , αρχικού καταστατικού μας .

«Γ» Έγγραφη δήλωση συγκατάθεσης υποκειμένου για πολιτική επικοινωνία