ΚΕΦΑΛΑΙΟ "Β" - ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του κόμματος διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

α. Στα εγγεγραμμένα μέλη, που είναι όσα έχουν υποβάλει την ειδική αίτηση εγγραφής.

β. Στα τακτικά μέλη, που είναι τα εγγεγραμμένα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει, ήτοι έχουν καταβάλει το σύνολο των ετησίων συνδρομών τους.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α. Όποιος Έλληνας πολίτης είναι άνω των 18 ετών και επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος του κόμματος, υποβάλλει την ειδική αίτηση εγγραφής, είτε μέσω ηλεκτρονικής αίτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος, απευθείας προς το Τμήμα Μητρώου Μελών της Γραμματείας του κόμματος, είτε με κατάθεσή της ή αποστολή της στην Επιτροπή του Δήμου, όπου διαμένει ή στην Τοπική Οργάνωση του Δήμου του, αν έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί.

β. Στο κόμμα δεν γίνονται αποδεκτοί οι έχοντες στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, όσοι έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα και όσοι έχουν ανθελληνική δράση, δηλαδή δράση που αντίκειται στα συμφέροντα του Ελληνικού Έθνους, στις βασικές ιδεολογικές αρχές και στους σκοπούς της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ.

γ. Κατά τη διαδικασία υποβολής της ειδικής αίτησης εγγραφής , με οποιοδήποτε μέσο, έντυπό ή ηλεκτρονικό, όλα τα μέλη του κόμματος τακτικά και εγγεγραμμένα, δηλώνουν ενυπόγραφα τη συγκατάθεση τους για πολιτική επικοινωνία όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. 1 α και παρ. 1 στ του Κανονισμού (EE) 2016/679, όπως στο Παράρτημα «Δ» του παρόντος

ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

α.       Τα Εγγεγραμμένα Μέλη υποχρεούνται να:
 
                   1/      Συμμετέχουν ενεργά στις πάσης φύσεως δραστηριότητες του κόμματος.
 
                   2/      Προωθούν την ιδεολογία και τις πολιτικές θέσεις του κόμματος.
 
                   3/      Τηρούν το Καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος και τις οδηγίες των Τοπικών Οργανώσεων και των Περιφερειακών Συμβουλίων.
 
                   4/      Αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να εκθέσουν το κόμμα.
 
                  5/      Συνδράμουν, κατά την προεκλογική περίοδο, τις Τοπικές Οργανώσεις στη διανομή προεκλογικού υλικού και ψηφοδελτίων, στην επάνδρωση των εκλογικών κέντρων και περιπτέρων και στην ανάληψη καθηκόντων εκλογικού αντιπροσώπου, σε εκλογικά τμήματα της εκλογικής τους περιφέρειας και σε κάθε άλλη υπηρεσία τους ζητηθεί.
 
β.       Τα Τακτικά Μέλη υποχρεούνται να:
 
          1/      Πράττουν όλα τα ανωτέρω, που προβλέπονται για τα Εγγεγραμμένα Μέλη
 
          2/      Είναι πάντοτε ταμειακώς ενήμερα, καταβάλλοντας την καθοριζομένη ετήσια συνδρομή μέλους. Σε αντίθετη περίπτωση μεταπίπτουν σε Εγγεγραμμένα Μέλη.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

α.       Τα Εγγεγραμμένα Μέλη:
 
                   1/      Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν μόνο στις εκλογές για ανάδειξη των διοικουσών επιτροπών των Τοπικών Οργανώσεων όπου ανήκουν και στις εκλογές για ανάδειξη των Περιφερειακών Συμβουλίων της εκλογικής τους περιφέρειας.
 
                   2/      Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε κανένα όργανο του κόμματος.
 
                   3/      Δύνανται να συμμετέχουν στα Συνέδρια μόνο με δικαίωμα λόγου, μη έχοντα δικαίωμα ψήφου.
 
β.       Τα Τακτικά Μέλη έχουν τα δικαιώματα των Εγγεγραμμένων Μελών και επί πλέον:
 
                   1/      Έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις διοικούσες επιτροπές των Τοπικών Οργανώσεων και στα Περιφερειακά Συμβούλια της εκλογικής τους περιφέρειας.
 
                   2/      Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Συνέδριο και ανάλογα με τους περιορισμούς του άρθρου 13, παρ. (ε)
 
γ.       Όλα τα μέλη, Τακτικά και Εγγεγραμμένα, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής τους δραστηριότητας υπέρ του κόμματος, έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν την πολιτική κάλυψη του κόμματος, αρκεί η δραστηριότητά τους να κινείται στα πλαίσια της νομιμότητας.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

.α. Μέλος του κόμματος διαγράφεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

1/ Κατόπιν εγγράφου και μη αιτιολογημένης αιτήσεώς του για διαγραφή από το κόμμα, η οποία υποβάλλεται είτε στην οικεία Τοπική Οργάνωση, είτε απευθείας στα Κεντρικά γραφεία του κόμματος.

2/ Όταν διαπιστωμένα και με επώνυμη καταγγελία παραβιάζει τα του Άρθρου 5 του παρόντος και κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Δεοντολογίας, αφού προηγουμένως εισακουσθούν οι αντιρρήσεις του μέλους, που υποβάλλονται γραπτώς στην Επιτροπή Δεοντολογίας, διά των Τοπικών Οργανώσεων ή στα Κεντρικά γραφεία του κόμματος. .

β. Αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή Δεοντολογίας, με γνωστοποίηση από το Τμήμα Μητρώου Μελών της Γραμματείας του κόμματος, σε περιπτώσεις στέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων, απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας και αμετάκλητης καταδίκης του για κακούργημα. Για όσο διάστημα υπάρχει ανακριτική ή δικαστική διαδικασία εις βάρος μέλους του κόμματος και μέχρι τελεσιδικίας, η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται προσωρινά.

Αθήνα, 3η Μαΐου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΓΑΡΟΥΦΑΗΛ (ΦΑΗΛΟΣ) Μ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Το από 21/4/2019 Απόσπασμα Πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής του 1ου Τακτικού Συνεδρίου μας που αφορά την εκλογή μου ως Προέδρου.

«Β» Το από 21/4/2019. Απόσπασμα πρακτικών του 1ου Συνεδρίου του κόμματός μας με το οποίο εγκρίνονται οι τροποποιήσεις του κατατεθέντος ενώπιον Σας στις 13/6/2019 , αρχικού καταστατικού μας .

«Γ» Έγγραφη δήλωση συγκατάθεσης υποκειμένου για πολιτική επικοινωνία