ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Α. ΕΝΕΣΤΩΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1.Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης διέρχεται σοβαρή κρίση αξιοπιστίας και τελεί υπό συνεχή αμφισβήτηση, με αποτέλεσμα η δικαιοσύνη ως κρατική λειτουργία να αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από τους πολίτες και η ίδια να αισθάνεται ότι απειλείται από τις ενέργειες της πολιτικής εξουσίας.
 
2.Καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης με δυσμενείς συνέπειες στον κοινωνικό και οικονομικό βίο, ιδίως δε στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Οι καθυστερήσεις παρεμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Τις επιβαρύνουν με δυσανάλογο διοικητικό κόστος και κόστος κεφαλαίου. Καθυστερούν ή ματαιώνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Αποθαρρύνουν την προσέλκυση επενδύσεων.
 
3.Έντονα παρατηρείται στο δικαικό μας σύστημα το φαινόμενο της πολυνομίας. Το εν λόγω φαινόμενο έχει κοινωνικοπολιτικά, διοικητικά/ οργανωσιακά και νομικά αίτια.
Αναφορικά με τα κοινωνικοπολιτικά αίτια αυτά θα πρέπει να αναζητηθούν  στο πελατειακό σύστημα και στις πιέσεις των Κυβερνώντων από τις εκάστοτε ομάδες συμφερόντων προς διασφάλιση του δικού τους επαγγελματικού, φορολογικού ή ασφαλιστικού καθεστώτος. Επιπροσθέτως, οι εκάστοτε Κυβερνώντες έχουν την τάση προκειμένου να υπερακοντίσουν τη νομική προσφορά και παραγωγή των προκατόχων τους να νομοθετούν συχνά «εκ περισσού».
Σε ότι έχει να κάνει με τα διοικητικά/οργανωσιακά αίτια περιλαμβάνονται η αναπόφευκτη νομοθετική παραγωγή σε ένα κράτος όπως το ελληνικό με συγκεντρωτικό διοικητικό σύστημα καθώς επίσης και η διεύρυνση του ρόλου του κράτους.
Στα νομικά αίτια δεσπόζει καταρχήν η σύνδεση του εθνικού με το διεθνές και ευρωπαικό δίκαιο υπό την έννοια της εισαγωγής και υιοθέτησης ρυθμίσεων οι οποίες προκύπτουν από τις διεθνείς συνθήκες που συνάπτει η χώρα μας. Εξάλλου ως κράτος μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης είναι υποχρεωμένη να συγχρονίζει το βήμα της με τη νομοθετική παραγωγή της τελευταίας. Ακόμα, το Ελληνικό κράτος διαθέτει ένα μάλλον μακροσκελές και υπερφορτωμένο Σύνταγμα το οποίο παρέχει πλείστες ευκαιρίες νομοθέτησης στον κοινό νομοθέτη να νομοθετεί. Έτσι, του επιτρέπει να ψηφίζει νομοσχέδια στην Ολομέλεια, στα Τμήματα Διακοπής Εργασιών της Βουλής, επείγοντα και κατεπείγοντα νομοσχέδια, νόμους-πλαίσια. Επιπροσθέτως, εξουσιοδοτεί τη Διοίκηση να εκδίδει πληθώρα κανονιστικών πράξεων με ειδική εξουσιοδότηση ενώ επιτρέπει στην Κυβέρνηση να εκδίδει ένα απεριόριστο αριθμό Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.
 
4.Ένα ακόμη βασικό ζήτημα που ταλανίζει το δικαικό μας σύστημα είναι το φαινόμενο της κακονομίας. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι οι αντιφάσεις των νόμων μεταξύ τους, τα κενά δικαίου, οι δυσερμήνευτες και πολύπλοκες διατυπώσεις, η ατέλεια και η ανεπάρκεια των ρυθμίσεων, η θέσπιση νέων κανόνων δικαίου με στόχο τους να ερμηνεύσουν τι πράγματι εννοούσε ο νομοθέτης όταν προέβει στη θέσπιση κάποιου προηγούμενου κακότεχνου κανόνα δικαίου, καθώς και τα αυξημένα φαινόμενα εκφραστικών και άλλων λαθών στη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
 
5.Απότοκο των ανωτέρω δύο φαινομένων, αυτών της κακονομίας και πολυνομίας είναι το φαινόμενο της γραφειοκρατίας. Ο «κακός» νομοθέτης γεννά τον «κακό» γραφειοκράτη. Δημιουργείται έτσι ένα πλαίσιο διακριτικής μεταχείρισης υπέρ κάποιων ισχυρών ή ευνοούμενων ομάδων επιχειρήσεων, εργαζομένων ή ασφαλισμένων που απολαμβάνουν διαφορετικό καθεστώς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι των υπολοίπων, ενόψει ενός αδιαφανούς θεσμικού πλαισίου, πυκνού και καθ’ όλα διογκούμενου. Διογκώνεται έτσι η ύλη των Δικαστηρίων γεγονός που οδηγεί στη καθυστέρηση της απονομής της Δικαιοσύνης και εντείνει την ανασφάλεια δικαίου.
 
6. Μικρό μέρος του κρατικού προυπολογισμού αντιστοιχεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης προκαλώντας ερωτηματικά και έντονη ανησυχία για την πορεία της Δικαιοσύνης στη χώρα μας, η οποία βρίσκεται σε αδυναμία στην πιο δύσκολη στιγμή να λειτουργήσει αποτελεσματικά.
 
7. Χρήση Απαρχαιωμένων Μεθόδων κατά την απονομή της δικαιοσύνης
 
8. Μη επάρκεια σε δικαστικό δυναμικό είτε είναι δικαστές είτε δικαστικοί υπάλληλοι με στόχο τη διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων. Η έλλειψη των υπαλλήλων αφορά την οργάνωση των Δικαστηρίων, αλλά πρωτίστως η δυνατότητα των δικαστών να δικάσουν τις υποθέσεις τους καθημερινά. Χαρακτηριστικά, υπάρχει δυσαναλογία των υφιστάμενων δικαστών σε σχέση με τις υποθέσεις που έχουν να δικάσουν  σε σχέση με άλλες χώρες. Κατά καιρούς υπάρχει καθυστέρηση στην πλήρωση ή δημιουργία νέων θέσεων.
 
9. Μεγάλος αριθμός δικηγόρων αναζητά εύλογα δικηγορική ύλη για να ζήσει. Ο περιορισμός στις προσλήψεις, η αύξηση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών σε συνδυασμό με τη μείωση μισθών εντείνει το πρόβλημα.

Β. ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος, στο άρθρο 26 ορίζεται πως η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια΄ οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού.

Με βάση το άρθρο 73 το δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Βουλή και στην Κυβέρνηση ενώ με βάση το άρθρο 87 η δικαιοσύνη απονέμεται από τα δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές, που απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία. Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος.

Η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ σταθερά προσηλωμένη στην διατύπωση και την ουσία των ανωτέρω συνταγματικών επιταγών θεωρεί καθήκον της την προάσπιση και ανύψωση των ανωτέρω συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΕΣ
– Διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και εξύψωση της θέσης των δικαστικών λειτουργών
-Συνεχής εκπαίδευση του δικαστικού προσωπικού
-Περαιτέρω χρηματοδότηση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
-Αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δικαστικών λειτουργών, με αντίστοιχη επίπτωση στη σταδιοδρομία τους ή/και την επιβολή πειθαρχικών ποινών
-Ο Ελληνας δικαστής δεν υποστηρίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους, με αποτέλεσμα να διεκπεραιώνει και άσχετες με το αμιγώς αντικείμενο της δουλειάς του, όταν διεθνώς σε ένα δικαστή αντιστοιχούν από 2 έως 3 διοικητικοί υπάλληλοι
-Η παροχή κινήτρων και κατάρτισης στους δικαστές, ώστε να χρησιμοποιούν υποδείγματα και νέες τεχνολογίες, θα κάνει το έργο τους πιο αποτελεσματικό και γρήγορο.
 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
-Εκσυγχρονισμός του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
-Ενδυνάμωση του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων
-Βελτίωση της οργάνωσης των δικαστηρίων με στόχο την καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης
-Αύξηση της αποτελεσματικότητας των δικαστηρίων
-Χωροταξική αναδιοργάνωση των δικαστηρίων και ανασχεδιασμός με ουσιαστικά κι όχι τοπικιστικά κριτήρια (ορεινές περιοχές μικρότερος όγκος υποθέσεων, Αθήνα βουλιάζουν)
-Ταχύτητα στην εκδίκαση των υποθέσεων και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δικαστηρίων
-Ομαδοποίηση και εκκαθάριση ομοειδών υποθέσεων έπειτα από σύσταση ειδικής ομάδας για τον σκοπό τούτο
-Ενδυνάμωση δικαστηρίων με καλύτερη διαχείριση και ενίσχυση των πόρων
-Εισαγωγή του θεσμού του “διοικητικού διευθυντή” με διαχειριστικές και συντονιστικές αρμοδιότητες
-Ευέλικτο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων (case flow manager)
-Aξιολόγηση της αποδοτικότητας των δικαστηρίων
-Αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού των δικαστηρίων (υπάλληλοι)
-Μηχανογράφηση όλων των δικαστηριακών διαδικασιών και τη διασύνδεσή τους με δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους, συμβολαιογράφους κ.ά., έτσι ώστε να καθίστανται δυνατά: η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, η έκδοση πιστοποιητικών, η γρήγορη έκδοση αποφάσεων και η άμεση ενημέρωση όσων έχουν σχέση με τις υποθέσεις (δικηγόρων και διαδίκων), η πρόσβαση σε κοινό mailbox δικαστών και γραμματέων, μέσω του οποίου θα ενημερώνονται σχετικά με την έκδοση των αποφάσεων, η ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες υπηρεσίες, η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και άλλων παραστατικών πληρωμής
-Εξοπλισμός των δικαστηρίων με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή,
-Επέκταση της μαγνητοφώνησης των πρακτικών συζήτησης ποινικών, πολιτικών και διοικητικών υποθέσεων σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, Ηλεκτρονική διεξαγωγή δικών.
-Περαιτέρω περιορισμός των αναβολών και προσδιορισμός των υποθέσεων σε συντομότερες δικασίμους
 
 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
-Συνταγματική αναθεώρηση
-Ανάσχεση της τάσης του Συντάγματος να ωθεί τη Βουλή να επιταχύνει τη νομοθετική παραγωγή και να επιτρέπει σε βουλευτές και υπουργούς να διαγωνίζονται για το ποιος θα παράγει περισσότερη νομοθεσία στη διάρκεια της θητείας του
-Χρηστή άσκηση του νομοθετικού έργου της Βουλής
-Μείωση του αριθμού των Υπουργείων και των Υπουργών
-Μείωση των πηγών πίεσης από την ίδια τη Βουλή για αύξηση της νομοθετικής παραγωγής (μείωση αριθμού βουλευτών, σύσταση μικρότερων εκλογικών περιφερειών)
-Αναβάθμιση της Βουλή και ενδυνάμωσή της για την εφαρμογή των αρχών της Καλής Νομοθέτησης
-Παραγωγή ξεκάθαρων ή πιο σαφών κατά το δυνατόν νόμων.
-Συμμόρφωση της Βουλής στη συνταγματική επιταγή που ορίζει της απαγόρευση εισαγωγής στους νόμους διατάξεων άσχετων με το κυρίως αντικείμενο του νόμου, ώστε να εκλείψει το φαινόμενο των “φωτογραφικών” διατάξεων, που εισάγονται παράνομα μεταμεσονύκτιες ώρες και στην πλειοψηφία τους περνούν απαρατήρητες
-Επιστημονική συμβολή στη βελτίωση της Νομοθεσίας
-Βελτίωση της ποιότητας της Νομοθεσίας
-Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος κωδικοποίησης και απλοποίησης, με προτεραιότητα σε βασικούς κώδικες με επίπτωση στην μείωση του όγκου των νομοθετημάτων και στην επιχειρηματικότητα
-Έλεγχος και εξορθολογισμός των εκάστοτε υπουργικών και βουλευτικών προσθηκών και τροπολογιών
-Άμεση κωδικοποίηση της νομοθεσίας που ισχύει σε όλες τις δικαικά πολιτισμένες χώρες, δίχως καθυστέρηση ώστε να εκλείψει το φαινόμενο της ασάφειας και των αλληλοσυγκρουόμενων διατάξεων
-Ενοποίηση όλων των συνοδευτικών εκθέσεων ενός νομοσχεδίου σε μια αναβαθμισμένη Ανάλυση Ρυθμιστικών ή Κανονιστικών Επιπτώσεων
-Ετήσιος νομοθετικός προγραμματισμός αναφορικά με την επικείμενη παραγωγή της νομοθεσίας
-Εξαμηνιαία αναφορά των πεπραγμένων της παραγωγής της νομοθεσίας
-Αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας έπειτα από τη θέσπισή της και τη θέση της σε ισχύ
-Αξιολόγηση και τυχόν κατάργηση νομοθετημάτων που τέθηκαν σε ισχύ χάριν αντιμετώπισης έκτακτων και επειγουσών αναγκών
-Ευρύτερη διαβούλευση πριν από τη διαμόρφωση των νομοσχεδίων και τήρηση ενός ελάχιστου χρόνου για την ηλεκτρονική διαβούλευση επί των διαμορφωμένων νομοσχεδίων
-Ανασχεδιασμός και απλοποίηση διαδικασιών, με εκ νέου αποτύπωση των στόχων τους, εξέταση ένδικων βοηθημάτων και μέσων για εξισορρόπηση της προστασίας δικαιωμάτων αφενός και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αφετέρου.
-Περιορισμός στην κατάχρηση των ένδικων μέσων από το ίδιο το κράτος
-Αναμόρφωση της εσωτερικής δομής της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης με σκοπό την εφαρμογή της Καλής Νομοθέτησης
-Ενδυνάμωση της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Καλής Νομοθέτησης
-Δημιουργία Διυπουργικής Επιτροπής Καλής Νομοθέτησης
-Ενεργοποίηση Μονάδων Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Υπουργείων
Ενδεικτικά βασικές νομοθετικές τομές σε επιμέρους τομείς:
-Για τις διαφορές που αφορούν δημόσιες συμβάσεις προτείνεται η εισαγωγή εργαλείων πληροφορικής, η λειτουργία εθνικού μητρώου προμηθευτών για τους δημόσιους διαγωνισμούς και η δημιουργία βάσης δικαιολογητικών για τους φορείς που συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς και δυνατότητα αναθεώρησης κάθε φορά που υπάρχουν αλλαγές.
-Για τις φορολογικές διαφορές, είναι σημαντική η προτεραιότητα εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών ανάλογα με το αντικείμενό τους (π.χ. εξέταση, κατά προτεραιότητα, προσφυγών που έχουν ως αντικείμενο την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων και κυρίως ΦΠΑ).
-Για τις διαδικασίες πτώχευσης, προτείνεται η εισαγωγή του θεσμού του «επαγγελματία εκκαθαριστή» προσαρμοσμένου στο ελληνικό δίκαιο και στην ελληνική πραγματικότητα. Χρειάζεται συνολικός ανασχεδιασμός της πτωχευτικής διαδικασίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος της πτώχευσης για ταχεία ικανοποίηση των πιστωτών αλλά και ταυτόχρονα της γρήγορης αποκατάστασης του επιχειρηματία με την παροχή «δεύτερης ευκαιρίας».
 
 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
-Αποσυμφόρηση του συστήματος μέσω πρόκρισης των εξωδικαστικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών
-Σύσταση και ενεργοποίηση επιτροπών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, οι οποίες θα είναι ανεξάρτητες από τις εμπλεκόμενες στην εκάστοτε διαφορά υπηρεσίες
-Στελέχωση των εν λόγω επιτροπών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών με κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό
-Αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών και στις διοικητικές διαφορές
-Ψηφιακός εκσυγχρονισμός για την ελληνική Δικαιοσύνη μέσω συνεργασίας των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Πολιτικής
-Αναβάθμιση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια της χώρας.
-Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης όπως η εξέταση μαρτύρων και κατηγορουμένων με τηλεδιάσκεψη οδηγώντας στην εξοικονόμηση πόρων και την ποιοτική αναβάθμιση του έργου της Δικαιοσύνης, στη διευκόλυνση της προστασίας των μαρτύρων και στην επιτάχυνση του ανακριτικού έργου.
-Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών που θα λειτουργούν σε ηλεκτρονικές συσκευές (smart phones, tablets, κ.ά.) είτε μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας είτε μέσω ασύρματου δικτύου, που θα εγκατασταθεί σε συγκεκριμένους χώρους των δικαστηρίων.
 
 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 -Αναθεώρηση του Κώδικα περί Δικηγόρων με την θεσμοθέτηση και κατοχύρωση δικαιωμάτων για τους δικηγόρους-συνεργάτες σε συνάρτηση με τα τυπικά τους προσόντα.
-Αναμόρφωση του Ασφαλιστικού και Φορολογικού Συστήματος των Δικηγόρων
-Δημιουργία επιστημονικών ομάδων, προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης δικηγόρων σε κλάδους δικαίου
-Αξιοποίηση νέων δικηγόρων σε υπηρεσίες που χρειάζονται πρόσωπα με νομικές γνώσεις (απασχόληση σε δικαστικά τμήματα εφοριών κλπ.) και υποχρεωτική ένταξη/παρουσία δικηγόρων σε  πειθαρχικά συμβούλια, καθώς και σε επιτροπές που συγκροτούνται για τον έλεγχο των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
-Ανεύρεση κονδυλίων (μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ) ώστε να παρέχονται ασφαλιστικές και φορολογικές ελαφρύνσεις-κίνητρα για την ίδρυση δικηγορικών γραφείων-εταιριών.
-Νέο καθεστώς στις εξετάσεις υποψήφιων Δικηγόρων
-Αναμόρφωση του καθεστώτος των ασκούμενων δικηγόρων (ειδικό κρατικό επίδομα μέχρι την ολοκλήρωση της άσκησής τους)