Α΄ ΜΕΡΟΣ

Ενεστώσα Κατάσταση

Η κατάσταση που προέκυψε στο στράτευμα, από σειρά λαικίστικων πολιτικών, από όλες τις κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, κατόρθωσαν να μειώσουν την αμυντική και αποτρεπτική ισχύ της χώρας, φθάνοντας σε σημείο να απαιτείται σημαντικός χρόνος και χρήματα για να ανακάμψουν οι ΕΔ.

Η μείωση της θητείας των οπλιτών για ψηφοθηρικούς λόγους, οι επανειλημμένες προσπάθειες για αναδιοργάνωση του στρατεύματος, προσέκρουαν στον τοίχο των μικροπολιτικών συμφερόντων των τοπικών αυτοδιοικήσεων και του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος.

Οι προμήθειες των οπλικών συστημάτων, είχαν σαν αντικειμενικό σκοπό περισσότερο το ίδιον χρηματικό όφελος των υπογραφόντων παρά την εξυπηρέτηση των αναγκών των ΕΔ.

Οι μεταθέσεις των κληρωτών δεν γίνονται με γνώμονα τις επιχειρησιακές απαιτήσεις αλλά για την ικανοποίηση των εκάστοτε αιτημάτων των κομμάτων, βουλευτών κλπ.

Οι κρίσεις στον βαθμό των αντιστρατήγων, αντιναυάρχων, αντιπτεράρχων και των αρχηγών των κλάδων δεν γίνονται με αξιοκρατικά κριτήρια, αλλά υπεισέρχονται και κομματικές συμπάθειες.

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Σκοπός

Η “Νέα Δεξιά”, λαμβάνοντας υπόψη, την κρισιμότητα της κατάστασης λόγω των συσσωρευμένων απειλών στα σύνορά μας, την έλλειψη χρόνου και χρημάτων, αλλά και την αποσταθεροποίηση της ειρήνης στην Ανατ. λεκάνη της Μεσογείου, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μ. Ανατολή και την οριοθέτηση των ΑΟΖ, εκπόνησε ένα πρόγραμμα που υιοθετεί θεσμικές αλλαγές και επιχειρησιακή αναδιοργάνωση, που ένα μεγάλο μέρος αυτών έχει ελάχιστο κόστος και μπορεί να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ένα πρόγραμμα χωρίς αοριστολογίες, άμεσο, εφικτό και σύμφωνα με τις δυνατότητες της χώρας μας για τη βελτίωση της αποτρεπτικής δυνατότητας των ελληνικών

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

1. Θεσμικές Αλλαγές

α. Δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας ως υπεύθυνουεισηγητικού οργάνου προς το ΚΥΣΕΑ για την άμυνα, την ασφάλεια, την χάραξη της εξωτερικής πολιτικής και το χειρισμό κρίσεων, απαρτιζόμενο από ειδικούς επιστήμονες και αναλυτές, από προσωπικό των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας.

β. Αλλαγή δόγματος διοικήσεως, με την ανάληψη διοικήσεως των ΕΔ από τον πρωθυπουργό με άμεσο πολιτικό σύμβουλο τον ΥΕΘΑ και στρατιωτικό σύμβουλο τον Α ΓΕΕΘΑ. Οι αρχηγοί των κλάδων θα είναι επιτελείς. Σε περίπτωση επιχειρήσεων ο Πρωθυπουργός ορίζεται Αρχιστράτηγος με ανπληρωτή τον Αντιπρόεδρο της της κυβέρνησης και γενικό επιτελάρχη τον Α/ΓΕΕΘΑ.

γ. Κατάταξη των οπλιτών στα 18, μετά την αποφοίτησή τους από το λύκειο και φοίτησή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εξαιρουμένων των επιτυχόντων στην ιατρική.

δ. Κατάταξη όλου του στρατεύσιμου προσωπικού στο ΣΞ, όπου και θα λαμβάνουν την βασική εκπαίδευση και μετά την ορκομωσία των κατανομή αυτών στη ΠΑ και ΠΝ.

ε. Πιλοτική εθελοντική κατάταξη αριθμού γυναικών , ομοίως στα 18, για τρίμηνο, με αντικείμενα εκπαιδεύσεως την αυτοάμυνα, την παροχή Α΄Βοηθειών την πολιτική άμυνα κ.ά., Σε περίπτωση επιτυχίας επέκταση του μέτρου παρόμοια με των ανδρών υπό προυποθέσεις.

στ. Επαναφορά θητείας κληρωτών στους 18 μήνες για τις μονάδες υψηλής ετοιμότητας και επιπλέον θητεία για αυτούς που υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων τους και ιδιαίτερα για όσους υπηρετήσουν, έστω και τμηματικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι μήνες θητείας αυτόματα θα προσμετρώνται ως συντάξιμοι.

ζ. Αλλαγή της διαδικασίας επιλογής των εφέδρων αξιωματικών και επιλογή – ανάδειξη αυτών, μέσα από τη μονάδα τους μετά από υπηρεσία κάποιων μηνών, αναλογική σε σχέση με των οπλιτών αύξηση της θητείας και απόδοση του βαθμού του ανθυπολοχαγού τους τελευταίους 12 μήνες της θητείας των.

η. Ισότιμος και ισάξιος χαρακτηρισμός των πτυχίων των παραγωγικών σχολών των ΕΔ, με τα αντίστοιχα πτυχία των ΑΕΙ, και ομοίως χαρακτηρισμός των πτυχίων ΑΔΙΣΠΟ και ΣΕΘΑ ως μεταπτυχιακά και διδακτορικά αντίστοιχα.

θ. Επαναφορά του γένους ως προυπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις για τα ΑΣΕΙ.

ι. Δημιουργία συντονιστικού οργάνου προμηθειών μεταξύ των τριών κλάδων.

ια. Αποδέσμευση των στρατιωτικών νοσοκομείων από το ΕΣΥ και εγκαθίδρυση καθεστώτος διακλαδικών νοσοκομείων για το μόνιμο προσωπικό των ΕΔ και νοσοκομείου για ταε.α. στελέχη και τα προστατευόμενα μέλη τους.

ιβ. Μετά την αποστρατεία των στελεχών , αριθμός αυτών και μέχρι να συμπληρώσουν τη συντάξιμη ηλικία, αξιοποίηση τους σε δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες.

ιγ. Θέσπιση ειδικού φόρου υπέρ αμυντικών προμηθειών.

ιδ. Οι αντιρρησίες συνείδησης, ή θα υπηρετούν άοπλη υπηρεσία όπως και οι κληρωτοί μειωμένης ικανότητας ή λόγω επιλογής τους να μην υπηρετήσουν, θα στερούνται ισοβίως των πολιτικών τους δικαιωμάτων και θα καταβάλλουν για κάθε μήνα απαλλαγής τους 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

2. Επιχειρησιακή Αναδιοργάνωση

α. Προς διατήρηση αξιόμαχης εφεδρείας, η συμμετοχή της χώρας σε αποστολές εξωτερικού να απαρτίζεται με 25% μόνιμο προσωπικό και 75% από κλήση από την εφεδρεία.

β. Κλείσιμο στρατοπέδων που δεν εξυπηρετούν επιχειρησιακά συμφέροντα και ενοικίαση αυτών σε άλλους φορείς.

γ. Προσαρμογή προγράμματος ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης στα πρότυπα συγχρόνων στρατών με ιδιαίτερη βαρύτητα στην φυσική κατάσταση.

δ. Αλλαγή του συστήματος επιστράτευσης, με τη δημιουργία σώματος εθελοντών (εξαιρουμένων των πυρήνων), σε κάθε νομό και σε μη επάρκεια αυτών κατά γεωγραφικό διαμέρισμα.

3. Οικονομικά Στελεχών

Σύνδεση μισθολογίου στρατιωτικών, σε ποσόστωση των αποδοχών των δικαστικών.

4. Αμυντική Βιομηχανία

Χρηματοδότηση μικρών ιδιωτικών εταιρειών που έργο τους έχουν την έρευνα και τη παραγωγή πάνω στα αμυντικά συστήματα.

Δ. ΜΕΡΟΣ

α. Δημιουργία Εθνικού Συμβουλείου με ταυτόγχρονη αλλαγή δόγματος διοικήσεως.

β. Στράτευση στα 18 ανδρών και γυναικών με συνταξιοδοτικά κίνητρα.

γ. Θέσπιση ειδικού έμμεσου φόρου υπέρ αμυντικών προμηθειών.

δ. Αλλαγή της διαδικασίας επιλογής των εφέδρων αξιωματικών και συμμετοχή εφεδρείας στις ειρηνευτικές αποστολές.

ε. Απόδοση εκ νέου στρατιωτικών νοσοκομείων στις ΕΔ

στ. Επαναφορά του γένους ως προυπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις για τα ΑΣΕΙ.

ζ. Αυτόματος χαρακτηρισμός των πτυχίων των παραγωγικών σχολών ως ισότιμα με των ΑΕΙ.

η. Εκμετάλλευση ανθρωπίνου δυναμικού και μετά την αποστρατεία για στελέχωση της δημόσιας διοίκησης.

θ. Αλλαγή του νόμου περί αντιρρησιών συνείδησης.

ι. Συμμετοχή της χώρας σε αποστολές εξωτερικού να απαρτίζεται με 25% μόνιμο προσωπικό και 75% από κλήση από την εφεδρεία.

ια. Κλείσιμο στρατοπέδων και ενοικίαση των εγκατάστασεων.

ιβ. Χρηματοδότηση προγραμμάτων μικρών ιδιωτικών εταιρειών που ασχολούνται με την έρευνα και παραγωγή αμυντικών συτημάτων.

 1. Στέφανος says:

  Ο Στέλιος Παπαθεμελής την δεκαετία του 90 είχε μιλήσει για την «Ισραηλοποίηση» της Ελλάδας, και ως συνήθως είχε παρεξηγηθεί απ τα αμόρφωτα κομματόσκυλα που απαρτίζουν τα ΜΜΕ.
  Δεδομένου του δημογραφικού προβλήματος και την έξαρση του Ισλαμικού στοιχείου στην Ελλάδα (όπου στόχος αυτής της θρησκείας είναι η ακύρωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως τα δικαιώματα της γυναίκας, με επιστροφή του χρόνου κατά 500 χρόνια) και το γεωστρατηγικό περιβάλλον της (περικυκλωμένη από εχθρούς), πρωταρχικός ρόλος είναι η ανάπτυξη υπερσύγχρονου ισχηρού αμυντικού βιομηχανικού τομέα ως στοιχείο αποτρεπτικής πολιτικής αλλά και σημαντικών οικονομικών οφελών (εξαγωγές), συμπεριλαμβανομένων και πολιτικής χρήσης υλικού (πχ πρόγραμμα κατασκευής Ελληνικών ‘Canadair’ από ΕΑΒ).
  Εαν δεν επιστιάσει η Ελλας τα επόμενα 5-10 χρόνια στη ριζική αναβάθμιση της άμυνάς της, λυπούμαι δεν θα μιλάμε πλέον για Ελλάς εφόσον δεν θα υπάρχει πλεον (θα αποτελέσει προτεκτοράτο de facto αλλά και DE JURE της Τουρκίας/Αλβανίας/Σκοπίων). Όλα τα άλλα ζητήματα και πολιτικές, είναι υποδεέστερα.
  Ευχαριστώ.

  • Δε θέλω να μηδενίσω όλα όσα διαβάζω εδώ, αλλά η ιστορία έχει αποδείξει περίτρανα ότι οι μεγαλύτεροι εχθροί μας δεν είναι οι φανερώς εχθρικοί μας γείτονες, αλλά οι Ευρωπαίοι και κάποια υψηλά ιστάμενα καθάρματα μέσα στην χώρα (χωρίς να αποκλείω επ’ ουδενί το γεγονός τα μέλη το παρόντος κόμματος να ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία – έχω μάθει να μην πιστεύω τα λόγια και ξέρω μετά βεβαιότητας ότι σχεδόν όλοι οι βουλευτές ανήκουν στην κατηγορία αυτή). Αν δεν υπάρχει άμυνα έναντι αυτών, δε βλέπω ποιο το νόημα όλων αυτών που γράφετε… Ήδη η Ελλάδα είναι κατεστραμμένη, χωρίς να μας αγγίξει κανείς γείτονας.

   > γ. Κατάταξη των οπλιτών στα 18, μετά την αποφοίτησή τους από το λύκειο και φοίτησή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων

   Για να χάνεις τα καλύτερα χρόνια της ζωής σου χωρίς κανένα λόγο;
   Εγώ ήμουν ενθουσιασμένος όταν πήγαινα στο στρατό (και πήγα λίγο αργοπορημένα, ευτυχώς), ελπίζοντας ότι θα μάθαινα νέα πράγματα.
   Και αν και ήμουν τυχερός και έπεσα σε διοικητές που είχαν κάποιο μεράκι σε σύγκριση με το μέσο όρο, δε θα ήθελα να σας κάνω λίστα με τα πράγματα τα οποία έμαθα από την στρατιωτική μου εκπαίδευση, γιατί μπορεί να τα διαβάσει κανένας Τούρκος και να γελάει με τα χάλια μας.
   Τέλος, θα περίμενα τουλάχιστον να υπάρχει πειθαρχία και σεβασμός στο στρατό, αλλά ούτε και αυτό υπήρχε. Για ύπαρξη κοινής λογικής, ας μη μιλήσουμε, γιατί αυτό δεν υπήρξε πουθενά και ποτέ σε αυτή τη χώρα.

   > θ. Αλλαγή του νόμου περί αντιρρησιών συνείδησης.

   Δεν έχω διαβάσει τον εν λόγω νόμο, αλλά πιστεύω ότι διαφωνώ, θεωρώντας πως γνωρίζω περίπου τι λέει. Κάποιος που δε θέλει να σκοτώσει ή δε θέλει να συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, δε θα πρέπει να αναγκάζεται να το κάνει. Ή κάποιος που δεν αναγνωρίζει την στρατιωτική και πολιτική ιεραρχία σαν κομμάτι της πατρίδας του, την οποία ορκίστηκε να προστατεύσει, δε θα πρέπει να συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

   Αλλά θα ήθελα σε αυτή τη σελίδα, να βάλετε κάτι σχετικό με την άμυνα της χώρας έναντι των πολιτικών της. Γιατί αυτό είναι το μόνο που μας απειλούσε ανέκαθεν και που μας απειλεί ακόμα.

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>